Bibliografio de la nacilingvaj tradukoj de esperantaj literaturaĵoj - Willem Verloren van Themaat

Kun kelkaj sugestoj de Gerrit Berveling por la unua ĉapitro.

Enretigita de mihxil, kiu ankaŭ respondecas pri plikompletigo de la listo (tion promesetis al UEA). Bonvolu lin helpi. Bonvole ankaŭ kontrolu la nacilingvajn titolojn, se via nacia lingvo interestas. Mi ankaŭ interesiĝus pri la ĝustaj unikodaj reprezentoj de titoloj en nelatinalfabetaj lingvoj.

ENHAVO

1. HISTORIA SKIZO DE LA ESPERANTA LITERATURO

A. La unua periodo (1887-1918)

Krom la planlingvoj la preskaŭ sola socia tipo de lingvo estiĝinta en tre nete determinita momento estas la piĝino. La momento de la publika estiĝo de Esperanto estas tre nete determinita: tiu de la apero de la Unua Lernolibro de Esperanto fare de Zamenhof en 1887. Kaj la komenco de la publika ekzisto de Esperanto estis ankaŭ la komenco de la publika ekzisto de la Esperanta literaturo, ĉar jam al la Unua Lernolibro Zamenhof kundonis du originalajn Esperantajn poemojn kaj unu tradukon de poemo de Heine.

La periodigo de la Esperanta literaturo estas iom diskutata inter la Esperantaj literaturhistoriistoj. La plej uzata estas tiu kiu dividas la Esperantan literaturon per la du mondmilitoj. Kontraŭ tio la Esperanta poeto Edwin De Kock (1987) metas periodigon per du Esperantaj literaturaĵoj laŭ li mejloŝtonaj, nome Mondo kaj koro de Kalocsay (1921) kaj Kvaropo (1952). Efektive nacilingvajn literaturojn oni ofte periodigas laŭ puraj literaturaj eventoj. Ekzemple en la kutima periodigo de la nederlanda literaturo oni komencas novajn periodojn per la movadoj de 1880 (movado, precipe de poetoj, kiuj akcentis versmuzikon kaj originalajn metaforojn) kaj la eksperimentula movado de 1950 (ankaŭ movado precipe de poetoj, kiuj plejparte forlasis la tradiciajn versformojn kaj praktikis kreajn metaforojkn). Sed la periodigo de Edwin De Kock donas tro grandan signifon al unu poeto (Kalocsay) kaj unu libro (Kvaropo). Efektive la versformon en Esperanto maturigis ne Kalocsay sole, sed tri poetoj (Kalocsay, Baghy kaj Miĥalski) aperintaj mallonge unu post la alia mallonge post la Unua Mondmilito. kaj la periodigo per Kvaropo preteratentas Kredu min, sinjorino! de Cezaro Rossetti (1950), tre suksesan ankaŭ en traduko. Do post konsidero de ĉio kune la tradicia periodigo per la du mondmilitoj tamen estas la plej bona.

La plej kompleta historio de la Esperanta literaturo ĝis nun, ne nur en la angla lingvo sed ankaŭ en Esperanto, estas The Esperanto Language as a Literary Medium de Margaret Hagler (1970). Ìiaj du ĉefaj difektoj estas la nesufiĉa distingo inter la gravaj kaj la malpli gravaj aŭtoroj kaj la neevitebla nepluĝisdateco pro la tempopaso.

Malkiel pluraj aliaj planlingvaŭtoroj, kiuj konsideris literaturon en planlingvo neeblaĵo aŭ lukso, Lazaro Ludoviko Zamenhof (1859-1917) ekde la publikigo de sia lingvo senlace laboradis pri la evoluigado de Esperanta literaturo. Tion Zamenhof kompreneble faris ne ĉar li intencis fari Esperanton lingvo por literaturo sole, sed ĉar bona stilo estas necesa en multaj uzosferoj. (Pensu ekzemple pri la parlamentaj kaj radiaj paroladoj kiujn la politikistoj farus en Eŭropa aŭ monda federacio kun Esperanto kiel oficiala lingvo.) Tion Zamenhof faris per propra originala verkado (manpleno da sufiĉe simplaj, sed enhave siatempe influhavaj, entuziasmigaj poemoj).

Limkazo, tiel laŭ genro kiel laŭ nivelo, estas liaj kongresparoladoj. En la mezaj lernejoj paroladoj ne estas legataj kiel literaturo en la lecionoj pri modernaj lingvoj, sed ja en tiuj pri klasikaj lingvoj. Nek Fundamenta krestomatio de Zamenhof nek Nova Esperanta krestomatio de Auld entenas paroladojn. Por la unua tion kaŭzis ĉefe la fakto, ke ĝia unua eldono aperis antaŭ la Universalaj Esperanto-Kongresoj. Por la dua tion kaŭzis parte tro sklava imito de la strukturo de Fundamenta krestomatio, parte la fakto, ke ĝia redaktoro estas unue beletristo. Sed en Nova Esperanta krestomatio tiu manko estas grava lakuno. Kiel originalan Esperantan poeton tiel kiel oratoron Zamenhofon pluraj aliaj esperantistoj alte superas. Sed kiel la poemoj tiel la kongresparoladoj de Zamenhof multe kontribuis por kunteni kaj entuziasmigi la esperantistojn.

Zamenhof verkis kelkajn malgrandajn rimantajn originalajn poemojn, sed malkiel Grabowski kaj poste Kalocsay, li elektis por siaj grandaj tradukaj entreprenoj nur librojn prozajn aŭ en senrimaj versoj, do postulantajn malmulte de lia verstekniko. Sed alirilate liaj tradukaj entreprenoj estis sufiĉe altpostulaj. La plej granda parto de la verkoj tradukitaj de li estas klasikaĵoj de la monda literaturo. Ili okupas kune sep volumojn en lia Plena verkaro.

Inter la planlingvaŭtoroj Zamenhof estis nek unika en sia literatura ambicio, nek ĉiurilate la plej ambicia literature. Alfandari donis al sia Neo (1961) sekcion de tekstoj de 135 paĝoj, kun subsekcio de poezio de 73 paĝoj, dum Zamenhof donis al sia Unua lernolibro (1887) nur ses tekstojn, inter kiuj tri rimantaj poemoj. Cetere ĝenerale Zamenhof serĉis en la iniciata libro sian forton pli en koncizeco, Alfandari pli en kompleteco. Aliflanke Zamenhof publikigis en sia vivo longan serion da libroformaj tradukoj, dum Alfandari, parte ĉar li publikigis sian planlingvon nur en alta aĝo, poste neniam havis tempon por publikigi eĉ nur unu libroforman tradukon en sia planlingvo. Alia kazo estas tiu de Interlingua. En tiu lingvo la ĉefaŭtoro, Alexander Gode, postlasis nur unu literaturan libron, Un dozena de breve contos (1975). Li koncentris siajn fortostreĉojn al aliaj uzadokampj por sia lingvo; la verkadon de literaturo li lasis ĉefe al aliaj.

Sed unika inter la planlingvoj estis en la Esperanto-movado la entuziasmo kun kiu ĝian literaturon praktikis aliaj ol la aŭtoro, jam en la unua periodo. Tio ŝuldiĝas parte al la instigado de Zamenhof. Ekzemple lia samgeneraciano Antoni Grabowski (1857-1921) kompletigis danke al la instigado de Zamenhof la unuan tradukon de longa rimanta poemo, nome Pan Tadeusz de Adam Mickiewicz. La unuan libron de tiu traduko mi komparis kun la angla traduko de Kenneth Mackenzie, kiu ankaŭ tradukis la epopeon en rimantaj versoj kaj do verkis sub la samaj kondiĉoj kiel Grabowski. La vortfidelecon mi ne povas juĝi, ĉar mi ne konas la polan lingvon. Sed versteknike neniu el ambaŭ tradukoj estas vere kontentiga, ĉar neniu el ambaŭ sukcesas kontentigi rimon kaj metrikon sen multaj tordoj de la lingvo.

En la Unua Periodo de la Esperanta literaturo neniuj literaturaĵoj estas montrindaj al la ekstera mondo pro sia literatura valoro. Cetere la Unua Periodo de la Esperanta literaturo estas karakterizenda pli kiel tempo de prepara laborado ol de plena sterileco. Ĉar la Esperantan literaturon, kiel la homan kulturon ĝenerale, oni ne prezentu kiel nur la frukton de unuaklasaj geniuloj kiuj bezonas lerni nenion de aliaj. Ĉe internacia enketo pri kiu estas la plej granda verkisto de ĉiuj landoj kaj ciuj tempoj, la plej multajn voĉojn akirus verŝajne Ŝekspiro. Sed la versformon konatan kiel Ŝekspir-soneto uzis aliaj anglaj poetoj antaŭ Ŝekspiro. Do eĉ Ŝekspiro lernis ion indikeblan de aliaj poetoj. Similan rolon kiel tiuj antaŭuloj de Ŝekspiro ludis en la Esperanta literaturo Georgij Deŝkin. Certe la literatura valoro de ties poemoj estas malgranda, sed li kiel unua uzis la formon de aleksandro montriĝontan plej konforma al la karaktero de Esperanto.

Eble la sola kiu en tiu frua periodo vere poezie verkis poemojn de serioza kvalito montrinda ankaŭ al ekstera publiko estas la franclingva sviso Edmond Privat (1889-1962), kies Tra l’ silento (1912) estis mirinde matura.

La unua literatura prozisto estetike kaj ne nur literaturhistorie interesa estis la ruso Ivan Ŝirjaev (1877-1933). Li lernis Esperanton en 1905. Li estis longan tempon forgesita en la Esperanto-movado. Lia verkaro estas plejparte pesimisma. Li verkis multajn novelojn. Lia sola romano, Sen titolo, donas pli nuancitan bildon pri la homo kaj la vivo.

B. La dua periodo (1918-1945)

Post la Unua Mondmilito aperis generacio de Esperantaj poetoj, kun kiel ĉefaj figuroj la hungaroj Kalocsay kaj Baghy kaj la ruso Miĥalski, kiuj evoluigis la mikrostilon (efikojn de versmuziko, vortludoj, vortformaĵoj kaj vortordo) ĝis la plej alta perfekteco. Ke ili aperis preskaŭ samtempe kaj diverslande (Kalocsay, Mondo kaj koro, 1921; Baghy, Preter la vivo, 1922; Miĥalski, La unua ondo, 1918) pruvas, ke tiun ekfloradon de la Esperanta literaturo kaŭzis ĝenerala kultura maturiĝo de la Esperanta lingvokomunumo kaj ne la hazarda aliĝo de iu escepta geniulo al la Esperanto-movado. Cetere aliaj faktoj (ne pli ol du jarojn post la publikigo de Esperanto ĝin lernis la granda verkisto Tolstoj!) pruvas, ke la plej granda malfacilaĵo por evoluigi literaturon en planlingvo ne estas altiri literaturajn talentulojn. Ili devas trovi ĉirkaŭaĵon kiu stimulas ilin elekti la planlingvon kiel verkilon.

Ĝis la Dua Mondmilito la Esperanta poezio restis plejparte konservativa laŭ literatura stilo, kvankam Kalocsay kaj Miĥalski verkis ankaŭ kelkajn liberversajn poemojn. La ankoraŭ vivanta Esperanta poeto Rikardo Ŝulco (Richard Schulz) atribuas tion al psikologia parenceco inter la amo por regula versformo kaj la amo al regula planlingvo (Ŝulco 1991). Ke temas ne nur pri epigonismo, tion pruvas la eksperimentoj de pluraj Esperantaj poetoj per fiksformaj poemoj tute ekster la ĉefa fluo de la Eŭropa poezio.

Estas bedaŭrinde, ke la plej ampleksa bbiografio de Kálmán Kalocsay (1891-1976), Omaĝe al Kalocsay de Ada Csiszar, ekzistas ĝis nun nur manuskripte. Ĝi povus doni al ni iom pli da informoj pri la motivoj kiuj instigis Kalocsay-on elekti Esperanton kiel literaturan medion. Kiel juna viro li publikigis kelkajn hungarajn poemojn en la prestiĝa literatura revuo Nyugat. Li lernis Esperanton en 1911. En 1921 li debutis kiel originala poeto per la originala poemaro Mondo kaj koro. Li kiel unua pruvis la plenan egalvalorecon de Esperanto al la naciaj lingvoj por tradukado de literaturo, ankaŭ poezio. Dum sia tuta verkista kariero li tradukis multe. Kiel la majstropruvon de sia tradukarto li konsideris sian tradukon de La infero de Dante (1933). Liaj du ĉefaj originalaj poemaroj estas Streĉita kordo (1931) kaj Izolo (presita en 1939, eldonita postume en 1977). Grandparte pro sia ampleksa tradukado li tre familiariĝis kun la plej diversaj tradiciaj versformoj. Sian artan apogeon li atingis eble en la ciklo Ebria ekvatoro (1926-1927), en kiu li en tre diversaj versformoj, parte tre libere traktitaj rimantaj versoj, parte liberaj versoj esprimas ekspandan entuziasmon, kiu volas ĉirkaŭbraki la tutan homaron, eĉ la kosmon, en unu grandioza gesto. Tute alian aspekton de lia talento ol lia poezio montras lia postuma novelaro Diino Hertha (1992), kiu interalie, eble pro vivospertiĝo, montras malpli seksisman sintenon ol lia poezio.

Ankaŭ Julio Baghy (1891-1967) lernis Esperanton en 1911. Sian fajrobapton kiel esperantisto li ricevis en militkaptiteco en Siberio en la jaroj tuj post la Unua Mondmilito, kiam pro la granda diverslingveco de la militkaptitoj Esperanto disvastiĝis inter ili eksplode. Tiun epizodon de lia vivo reflektas liaj romanoj Viktimoj (1925) kaj Sur sanga tero (1933). Ankaŭ liaj poemoj estas ofte tre muzikaj, sed pli baladeskaj, kiel popolkanzonoj tute aliaj ol la konscia kultivado de preskaŭ la tuta repertuaro de versformoj de la tradicia Eŭropa poezio ĉe Kalocsay. En 1958 li publikigis la versdramon Sonĝe sub pomarbo. Ĝi atestas la strebon je grandiozaj sintezoj, kiun ni plurfoje renkontos en la Esperanta literaturo post la Dua Mondmilito. Kompare al la pli multaj modernaj nacilingvaj literaturoj en la Esperanta literaturo ekzistas multaj epopeoj. Ŝajnas ekzisti psikologia parenceco inter la strebo al mondampleksa lingvo kaj la strebo al mondampleksa idea sintezo. La ĉefaj personoj en Sonĝe sub pomarbo nomiĝas Adamo kaj Eva, kun evidenta aludo al la Bibliaj pragepatroj de la homaro. Ili rimarkas, ke eterna ekzistado signifas stagnon, kaj tial vivado, moviĝado estas preferindaj, eĉ se ili estas pagendaj per neevitebla morto.

Tre persona en sia pritraktado de la versformo estis la ruso Eŭgeno Miĥalski (1897-1937). Lia ĉefa poemaro estas Prologo (11928). Li estis tre varia en la metriko kaj ofte abrupte transiris de unu metriko al alia meze en poemo. Parte sub la influo de la karaktero de Esperanto, parte sub influo de la rusaj lingvo kaj poezio, Miĥalski verkis grandan parton de siaj poemoj en trisilabaj metrikoj. Miĥalski esprimis en siaj poemoj ankaŭ sian vivofilozofion, unue la belo-kulton, poste la komunismon, sed almenaŭ en Prologo ĉiam konvinke integrigis sian filozofion en sian poezion.

La franco Gaston Waringhien (1901-1991) lernis Esperanton en 1915. Li estis multflanka kultura laboristo en la Esperanto-movado: vortaristo, gramatikisto, tradukisto, eseisto kaj poeto. Kiel originala literaturisto li estis pli eseisto ol poeto. Siajn originalajn poemojn li publikigis sub la pseŭdonimo G.E. Maura. Li estis fajnstila poeto kaj montris en siaj poemoj grandan kleron, ekzemple videblan en la verstekniko kombine al tre persona rafinita sentemo.

Precipe humurajn kantojn verkis la franco Raymond Schwartz (1894-1973), kiu gvidis plurajn Esperantajn kabaredojn. Li atingis siajn ŝercojn parte per vortludoj, parte per satiroj de la esperantista vivo, parte per la kutimaj metodoj de humoristoj. Unu lia vortludo “Esperanto - edzperanto” (“La bona peranto”, Verdkata testamento) eniris la ĝeneralan Esperantan paroluzadon. Li verkis du romanojn: Anni kaj Montmarte (1930) kaj Kiel akvo de l’ rivero (1964). Anni kaj Montmartre estas amromano situanta en Pariza artista kvartalo; ĝi entenas multajn vortludojn intersaltantajn inter Esperanto kaj la franca lingvo. Kiel akvo de l’ rivero (1064) , kies ĉefa temo estas la amo inter franco kaj germanino kunigitaj kaj disigitaj de militoj, estas pro sia sceno parte franca, parte germana, karakteriza por la internacia etoso de la Esperanto-movado.

Precipe prozisto estis la ruso Vasili Eroŝenko (1891-1952). Li estis blinda, sed vivis riĉan vivon enviindan por multaj vidantoj. Li vojaĝis multe. Li verkis krom Esperante ruslingve kaj japanlingve kaj rilatis ankaŭ kun la ĉina verkisto Lusin. Li akre observis kaj trafe kritikis sociajn missituaciojn, tiel sub la carismo kiel sub la kapitalismo kiel sub la komunismo. Kvazaŭ pro miraklo li transvivis la grandajn purigojn kaj mortis unu jaron antaŭ Stalin sian naturan morton.

Jean Forge (pseŭdonimo por la pola filmreĝisoro Jan Fethke, 1903-1980, esperantisto ekde 1910) verkis plurajn amuzajn romanojn. Lia Mr. Tot aĉetas mil okulojn laŭdire eĉ influis filmojn de Fritz Lang. Ankaŭ liaj noveloj rivelas preskaŭ senbridan fantazion, en vesto de agrable simpla stilo. Psikologie liaj pensoj estas foje tre anemiaj, sed tamen li scias kateni la atenton de sia publiko.

La romano Metropoliteno (1933) estas la ĉefverko de la ruso Vladimir Varankin (1902-1937). Ĝi aperis ankaŭ en angla traduko (1979). Ĝia glorigo de la planekonomio estas iom eksmoda nun post la falo de la komunismo, sed ĝia pritrakto de la konflikto inter la profesiaj kaj familiaj devoj de edzo-patro estas ankoraŭ nun aktuala. Li kiel Miĥalski mortis kiel viktimo de la grandaj purigoj.

Ferenc Szilagyi (1895-1967) estis hungaro laŭ naskiĝo, sed finis sian vivon kiel svedo. Ofte revenanta temo en liaj noveloj estas aspirado malhelpata ĵus antaŭ la plenumiĝo.

C. La tria periodo (1945-nun)

Jam koniginte sin kiel la plejege grava de kvar skotaj poetoj kune debutintaj per Kvaropo (1952), William Auld (n. 1924) metis la Esperantan literaturon sur pli altan nivelon per la epopeo La infana raso (1956), laŭ multaj esperantistoj - ankaŭ mi - la majstroverko de la Esperanta literaturo. Ĝi esprimas la tutan vivofilozofion de la aŭtoro. Kiom en ĝi estas indikebla unu baza ideo, ĝi estas, ke la homaro pro sia komuna deveno formas kvazaŭ unu familion, kiu estas ankoraŭ en la infana stadio de sia evoluo - tial la titolo -, sed kun iom da espero, ke ĝi iam plenkreskos. Sed multaj flankaj kaj kontraŭmotivoj - en ĉapitro III li argumentas, ke eĉ patrino kaj filo estas kondamnitaj resti fremdaj reciproke! - protektas ĝin kontraŭ troa si-indulgado per fratecaj sentoj. Ĝi ne estas unu linie progresanta rakonto, sed konsistas el relative aŭtonomaj ĉapitroj, ligitaj per rilatoj de kontrasto, komplementeco kaj ellaboro de ideoj, pli konkrete per la ripetado de ŝlosilaj frazoj. Same noviganta Auld estas en la mikrostilo. Li uzas tre riĉan gamon de versformoj, de duoblaj rimoj en parto de ĉapitro V ĝis praktika prozo, kun oftaj abruptaj ŝanĝoj de versformo meze en unu ĉapitro. En tiu stiltrajto li imitas Miĥalski-on, kiun li tre admiras. La saman trajton montras kelkaj malgrandaj poemoj de Auld. Ankaŭ cetere li uzas tre diversajn stilrimedojn. Ĝis nun tradukoj de La infana raso aperis en tri lingvoj: la nederlanda, la hungara kaj la portugala.

Krom La infana raso Auld verkis multajn malgrandajn poemojn, kelkajn pli rutinemajn, nur malplimulton en liberaj versoj, sed multajn kun tre originala pritrakto de la versformo. Liaj poemoj atestas humanisman kaj ateisman vidon de homo kaj socio.

Nia plej granda poetino estas senkonteste la anglino Marjorie Boulton (n. 1924). En relative mallonga periodo ŝi aperigis du ampleksajn poemarojn, Kontralte (1955) kaj Eroj (1959), kiuj havigis al ŝi lokon ne plu kontesteblan sur la Esperanta Parnaso. Ĝiaj temoj estas buntaj kiel la vivo, kvankam precipe famiĝis ŝiaj poemoj pri amo kaj katoj. Tamen, se mencii nur unu ekzemplon: se la memstaran ciklon Eroj kiu uverturas la samnoman libron oni aperigus propralibre kaj alilingve, ĝi eble havigus al la aŭtoro mondfamon. Enestas la zorgo pri ekologio, pri politika justeco, pri pluekzisto de l’ homaro ktp - en versoj forme mirinde elektitaj.

Poste ŝi verkis multe por la teatro, ĝenro kiun ŝi opiniis tro subtaksata. Famas ŝia Virino ĉe landlimo. Ankaŭ proze Marjorie Boulton verkis abunde. Menciindas ŝia bbiografio pri Zamenhof, eble la unua kiu ne celis prezenti kvazaŭ mitologiaĵon hagbiografian sed pli sobran realan raporton pri la iniciatinto de Esperanto.

La poemojn de la islandano Baldur Ragnarsson (n. 1930) dominas la penso de la morto, kiun li sentas minaci ĉie en la islanda pejzaĝo, tiel pro la glacieco kiel pro la vulkanaj erupcioj, sed ankaŭ en la malpleneco de la interstelaj spacoj konata el la spacveturado.

Ne la plej granda Esperanta verkisto, sed ja eble la plej trafa ilustraĵo de la literatura karaktero de Esperanto estis la sudafrikano Edwin De Kock (n. 1931). Li lernis Esperanton por fari ĝin sia literatura verkilo! En tio, ke li lernis Esperanton por fari ĝin sia literatura verkilo, De Kock estis unika en la historio de Esperanto. Tri jarojn post la aĉeto de lernolibro, parte pro teoria kono pri la interesa lingva-stila karaktero de Esperanto kaj la literaturo jam ekzistanta en ĝi, parte pro persona-politika krizo en sia rilato al siaj ĝistiamaj literaturaj verkiloj la afrikansa kaj la angla, li lernis Esperanton en 1955 kaj verkis sian unuan Esperantan poemon nur kvin monatojn post sia eklerno de la lingvo. Kontraŭ la granda prestiĝo kiun la literatura tradukado ĝuas en la Esperanto-movado li akcentas, ke la plej granda trezoro de la nuna Esperanto estas ĝia originala literaturo, kaj la kompetentaj tradukistoj estas alte kvalifikitaj sed duarangaj kulturaj laboristoj. Tia insistado povas ŝajni superflua el la vidpunkto de nacilingvaj literaturaj rondoj, sed ĝia neceseco estas karakteriza por la kultura klimato de la Esperanto-movado. Nur laŭ speciala peto de la kompilinto William Auld, De Kock tradukis afrikansan poemon por la Nova Esperanta krestomatio. Cetere li dediĉis sian verkan tempon preskaŭ komplete al la originala Esperanta literaturo. Li eksperimentis per versoj principe fiksformaj, sed laŭ iom malpli striktaj reguloj ol laŭ Parnasa gvidlibro de Kalocsay kaj Waringhien. En multaj siaj poemoj li krozas inter la tempoj. Kvankam tia sinteno estas ebla ankaŭ ĉe liberpensanto (vidu ekzemple la nederlandan poeton Dèr Mouw, profesie instruiston pri la klasikaj lingvoj kaj adepton de tre persona religio, influita de la hinduismo), ĝin forte favoras lia kristana vivokonvinko. Ankaŭ en li ni trovas la epopeemon, tiel karakterizan por la Esperanta literaturo. Li verkas jam plurajn jardekojn, sed kun longaj interrompoj, la epopeon La konflikto de la epokoj, kiu kombinas motivojn el la modernaj fiziko, astronomio kaj sciencfikcio kaj el la Malnova Testamento.

La unua aŭtoro ekster la eŭropa civilizacio kiu ekinfluis plurajn aliajn, ankaŭ en tute aliaj mondopartoj, estas la japano Miyamoto Masao (1913-1989). Krom multaj tradukoj li verkis propran poezion poemaron Invit’ al japanesko (1971) kaj plurajn prozajn verkaĵojn plurfoje en rilato al la Dua Mondmilito. Lia stilo estas tre densa, kio vekis ĉe pluraj imitemon.

Nur unu poemaron Memkritiko (1967) publikigis Victor Sadler (n. 1937), brito laŭ naskiĝo. Lia profesia kariero okazis preskaŭ komplete en la Esperanto-movado. Lia poemaro konsistas el modernismaj miniaturoj.

La italo Mauro Nervi (n. 1959) publikigis nur unu originalan literaturan libron, La turoj de l’ ĉefurbo (1978), enhavantan tiel poemojn kiel rakontojn kaj dramon. La poemoj estas parte virtuozaj tradiciaj poemoj, parte modernismaj poemoj. Dum William Auld grandparte strebis daŭrigi la poetan laboron de Kalocsay kaj superi lin en lia propra stilo, kvankam lia La infana raso entenas multajn modernismajn partojn, Nervi parolas multe pli kritike pri Kalocsay, kiun li konsideras kiel malmodernan.

La plej nova sensaciaĵo en la Esperanta literaturo venis el la iberia duoninsulo kun Ibere libere (1993) kaj la epopeo Poemo de Utnoa (1993) de Abel Montagut. La unua estas kuna poemaro de kvar poetoj: Gonçalo Neves (n. 1964), Georgo Kamaĉo (n. 1966), Liven Dek (n. 1950) kaj Miguel Fernandez (n. 1950). Ĝi entenas tre multajn, ankaŭ grafikajn eksperimentojn kaj esprimas tre karnan amoremon. El la kvar aŭtoroj Kamaĉo estas la plej talenta; li publikigis ankaŭ tre fantazi-riĉajn rakontojn. Poemo de Utnoa de Montagut (n. 1953) estas pritrakto de la Biblia Diluva mito, enplektanta la intervenon de eksterteraj inteligentuloj, kiuj devis fuĝi el sia hejmplanedo pro eksplodo de ĝia patrina stelo. Utnoa (la Noa de la Biblio) decidas ĉu aŭ ne savi la homaron surbaze de du vizioj: unu de la belaj aspektoj kaj unu de la malbelaj aspektoj de la estonteco de la homaro. Por verki tian libron la aŭtoro devis akiri ampleksan konon de multaj naturaj kaj homaj sciencoj, sed multrilate li montras sin ne tute ekipita por sia tre ambicia entrepreno.

Menciinda fakto estas ankaŭ la akcepto de la Esperanta PEN-Centro kiel membro-asocio de PEN Internacia en ties kongreso en Santiago de Compostella en 1993. Ĝi ja ne estis leviĝo de la interna nivelo de la Esperanta literaturo, sed ja agnosko de tiu literaturo fare de aŭtoritata internacia literatura organizaĵo.

La brito Cezaro Rossetti (1901-1950) publikigis nur unu Esperantan romanon, Kredu min, sinjorino! (1950). En ĝi li priskribas multajn aventurojn el sia eventoriĉa vivo kiel vaganta foirvendisto. Ĝi havis relative grandan sukceson ankaŭ ekster la Esperanto-movado. Ĝi aperis en tradukoj hungara (1958), japana (1979) kaj ukraina (jaro nekonata). La unua eldono de la hungara traduko aperis en 15 200 ekzempleroj.

Se UEA povus kandidatigi homon por la Nobelpremio por literaturo, ĝi certe neniam estus kandidatiginta Tibor Sekelj (1912-1988). Sed li estis la komerce plej sukcesa Esperanta verkisto. Li naskiĝis en Slovakio kun la hungara kiel gepatra lingvo kaj mortis en Jugoslavio. En sia vivo li vojaĝis multe, tra multaj landoj en ĉiuj mondopartoj. Ekzemple lia Elpafu la sagon (1983), antologio de buŝa poezio, entenas poemojn de multaj popoloj en multaj laandoj en ĉiuj kvin mondopartoj. Liaj libroj estas parte pli senperaj vojaĝraportoj, parte fikciaĵoj inspiritaj de liaj multaj vojaĝoj. Li estas la Esperanta aŭtoro de kiu la plej multaj libroj estas tradukitaj. Male, en la nombro da poemoj kaj noveloj aperintaj en traduko en revuoj lin superas i.a. Kalocsay kaj Auld. Lia plej sukcesa libro estas la infanlibro Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo, aperinta en 21 tradukoj. Li verkis ankaŭ en aliaj lingvoj kiel la hispana, kio kontribuis al lia konatiĝo ekster la Esperanto-movado.

En historio de Esperanta literaturo ne ĉiam estas eviteble mencii nacilingvajn librojn de Esperantaj aŭtoroj. Kiel ni vidos en la tria ĉapitro, dum kelka tempo estis kontroverso inter la Esperantaj literaturhistoriistoj, ĉu la Esperanta aŭ la hungara versio de Vojaĝo al Kazohinio de Sándor Szathmári (1897-1974) estas la originala. Sed estas nun sufiĉe pruvite, ke la hungara versio de la libro estas la originala. Ĝi havas kiel ĉefpersonon Gulivero, kiu renkontas la tre raciajn hinojn kaj la tre malraciajn behinojn. Poste Szathmári verkis ja plurajn originalan Esperantajn novelojn, el kiuj la plej konata estas La maŝinmondo (1964).

Unu el la plej grandaj Esperantaj romanverkistoj estas la skoto John Islay Francis (n. 1924), ankaŭ kunaŭtoro de Kvaropo. La granda kaldrono, kun intersaltoj inter diversaj landoj kaj inter la Unua kaj la Dua Mondmilitoj, estas lia ĉefverko.

Tre malproksimaj de la interna ideo de homamo de Esperanto ni estas ĉe Lappar la Antikristo (1982) kun ĝia Baudelaire-eska morbideco, de la hungaro Endre Tóth (1931-1981). Oni pripensu ke, kvankam la akcepton de ĉiu norma lingvo kaŭzas certa politika strebado, certa potencdivido, (ekzemple la potencan pozicion de la latina en la mezepoko kaŭzis parte la dominanta pozicio de la katolika eklezio, parte la pluvivado de la ideo de la romia imperio), ĉiu akceptita norma lingvo estas uzata ankaŭ por celoj kontraŭaj al ĝia “interna ideo”. Ekzemple en la mezepoko la latinan uzis ankaŭ la poetoj de Carmina Burana por verki poemojn, kiujn moralismaj katolikaj gepatroj kaj instruistoj ne preferus legigi al siaj studentoj por eduki ilin al katolikaj virtoj.

Veran esperantistan etoson, male, esprimas la romano Sed nur fragmento (1987) de la aŭstraliano Trevor Steele (n. 1940), eble la plej grandioza Esperanta romano ĝis nun ekzistanta. Ĝia titolo povas ŝajni ironia pro ĝia amplekso (448 p.), sed ĝi aludas al la necesa fragmenteco de nia kono de la pasinteco (la rakontanto, pensiita bibliotekisto, rekonstruas la vivon de la pasintjarcenta rusa antropologo Makleno surbaze de liaj publikigaĵoj kaj taglibroj). Tiu alternado inter diversaj fontoj donas al la libro grandan komponan rafinitecon. Makleno esploras la Verdan Insulon ( = Nov- gvineon) komisie de la cara registaro, sed pro sia rezisto kontraŭ la koloniismo kaj imperiismo (ne nur rusa!) li enkonfliktiĝas kun siaj superuloj. La libro pentras la konfrontiĝon inter diversaj landoj kaj epokoj, tiel karakterizan por multaj Esperantaj romanoj kaj epopeoj. (Kvankam la romano situas tute en la 19-a jarcento, kun la rakontanto kiel reprezentanto de la nuno, verdinsulanoj pro sia ŝtonepoka kulturo sugestas tre foran pasintecon.) La kontraŭkoloniismo konformas al la Esperanta “interna ideo” de paca kaj egalrajta kunvivado de ĉiuj homoj. (Kiel multaj kristanoj pekas kontraŭ la homamo predikita de Kristo, tiel multaj esperantistoj pekas kontraŭ la esperantista etoso de egalrajteco de ĉiuj homoj. Ekzemple la nederlanda ĉefministro Drees, esperantisto, pekis kontraŭ ĝi, kiam li ordonis koloniajn militojn.) La libro ne abstrakte predikas la egalrajtecon de ĉiuj homoj, sed konkrete pentras la grandajn diferencojn inter la diversaj kulturoj, ekzemple inter la materiismo-ateismo reganta en la akademiaj rondoj de la studenta tempo de Makleno kaj la animismo-spiritismo de la verdinsulanoj, kies sperto dubigas Maklenon pri lia ĝistiama mondkoncepto. La libro entenas ankoraŭ aliajn temojn, ekzemple la sintenon de Makleno al la amo. Skizo kiel ĉi tiu ne povas plene reprezenti la riĉan enhavon de la libro. Krom ĉi tiu granda romano Steele verkis kelkajn novelojn, esprimantajn la saman homaranisman etoson kiel lia romano.

2. LA VALORO DE LA ELESPERANTA TRADUKADO KAJ ĈI TIU BIBLIOGRAFIO

Kial Esperanta literaturo estu tradukata? Pro la sama motivo kial literaturo estas tradukata ĝenerale: ĉar valora literaturo estas verkita en pli da lingvoj ol iu ajn havas tempon por lerni, kaj ĉiu literaturamanto do bezonas tradukojn de la literaturo en ĉiuj lingvoj kiujn li ne konas. Se oni do opinias, ke Esperanto havas valoran literaturon, ĝi estas tradukinda. Teorie oni povus opinii, ke tradukoj de libroj el la angla lingvo estas superfluaj, ĉar pro la vasta lernado de la angla lingvo fare de fremduloj ilin multaj homoj jam povas legi en la originalo. Sed praktike ne nur anglalingvaj libroj estas tradukataj, sed la angla lingvo estas eĉ la plej granda fontolingvo por tradukoj. Se do jam montriĝas utilaj tradukoj el la angla, nun la plej vaste legata fremda lingvo, kiom pli ili estas utilaj por Esperanto, kiu nur strebas tian pozicion.

La esperantistoj dediĉas multe pli da atento al al-Esperanta tradukado ol al el-Esperanta tradukado. Laŭ ĉi tiu bibliografio ekzistas 161 libroj kun el-Esperantaj literaturaj tradukoj (pri tio, kion mi akceptas en ĉi tiun bibliografion kaj la kompleteco de ĉi tiu bibliografio vidu la trian ĉapitron. Mi kunkalkulis tradukantologiojn kaj eĉ tradukantologiojn entenantajn Esperantajn literaturaĵojn apud literaturaĵoj tradukitaj el aliaj lingvoj, sed ne librojn kiel The Esperanto Language as a Literary Medium de Margaret Hagler kaj The Esperanto Movement de Peter Forster, kiuj, kvankam ili entenas multajn el-Esperantajn tradukojn, estas unue sciencaj libroj kaj ne tradukantologioj. Kiel fonton pri la al-Esperantaj tradukoj mi uzis la Esperanto-katalogon de UEA. La al-Esperantajn libroformajn tradukojn mi elektis laŭ la samaj kriterioj kiel la el-Esperantajn tradukojn; mi kunkalkulis ankaŭ diskojn kaj kasedojn. La Libroservo de UEA entenas 857 librojn aŭ kvazaŭlibrojn kun al-Esperantaj tradukoj. Do se ni akceptas tiujn du fontojn, ekzistas proksimume kvinoble tiom da “libroj” kun al-Esperantaj literaturaj tradukoj kiom kun el-Esperantaj tradukoj.

Sed la Esperanto-katalogo de UEA mencias nur la librojn kaj aliajn aferojn kiujn ĝia libroservo vendas, ne tiujn kiujn ĝia biblioteko posedas. Malgraŭ la konata malrapideco de la librovendado en Esperantio la libroservo de UEA certe ne vendas ĉiujn Esperantajn librojn iam aperintajn. La plej kompleta biblioteko en la mondo pri Esperantaj libroj estas tiu de UEA, sed ĝia katalogo ne estas publikigita. La plej kompletan superrigardon pri la Esperantaj libroj atingeblan per racia tempelspezo mi povus akiri do nur pasigante kelkajn semajnojn aŭ eĉ monatojn en la biblioteko de UEA. Ĉar tiu afero estas nur marĝena al la temo de ĉi tiu bibliografio kaj (kiel ni vidos en la tria ĉapitro) ĉar ankaŭ ĉi tiu bibliografio estas ege malkompleta, mi ne faros tiun laboron kaj akceptos ke ekzistas proksimume kvinoble tiom da libroj kun al-Esperantaj literaturaj tradukoj kiom kun el-Esperantaj literaturaj tradukoj.

Pri la ĝusteco de tiu proporcio inter la al- kaj el-Esperantaj tradukoj oni povas diskuti. Unuflanke unu povas argumenti, ke la monda loĝantaro estas proksimume 5 000 000 000 homoj kaj la nombro de esperantistoj estas malfacile ekzakte determinebla, sed plej ofte taksata je 1 000 000 homoj. Se oni nun supozas, ke la literaturaj talentuloj formas proksimume la saman frakcion de la esperantistaro kiel de la monda loĝantaro ĝenerale, Esperanto estas kiel fontolingvo de la libroformaj literaturaj tradukoj fare de esperantistoj per proksimume kvinono tre riĉe reprezentita. Aliflanke oni povus atentigi pri la granda nombro da lingvoj parolataj en la mondo. Kontraŭ tio oni povus denove obĵeti, ke estas malrealisme postuli ke eĉ la plej tradukita Esperanta literatura libro, Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo de Tibor Sekelj, estu tradukita en ĉiujn proksimume 3000 lingvojn de la mondo. Oni povus ankaŭ atentigi pri la fakto, ke dum Esperantaj eldonejoj kaj literaturaj revuoj estas plej ofte tre pretaj publikigi al-Esperantajn tradukojn, ĉe la publikigado de el-Esperantaj tradukoj (kaj ĉi tiu bibliografio registras nur publikigitajn el-Esperantajn tradukojn) ofte la preteco de la eldonejoj kaj redakcioj de literaturaj revuoj estas la limiganta faktoro. Ekzemple de La infana raso de William Auld, laŭ multaj la majstroverko de la Esperanta literaturo, ekzistas ĝis nun nur tri publikigitaj tradukoj, dum manuskripte ekzistas (laŭ telefona informo de William Auld) krome angla kaj franca tradukoj. Kion ajn oni pensu, el-Esperanta tradukado estas certe atentinda aktivecokampo por la esperantistoj apud al-Esperanta tradukado.

La valoro de la bibliografio pri nacilingvaj tradukoj de Esperantaj literaturaĵoj sekvas preskaŭ senpere el la valoro de tiuj tradukoj mem, ĉar el ĝi Esperanta aktivulo povas scii, kiujn el-Esperantajn tradukojn li montru en ekspozicio aŭ en nacilingvaj artikoloj pri Esperanto k.t.p. Cetere ĉiu laboranto decidu laŭ la situacio kion uzi el la informoj en ĉi tiu bibliografio. Por informo inter samlingvanoj plej ofte gravas plej la tradukoj en onian lingvon. Sed por informi internacian publikon plej gravas la tradukoj en la grandajn lingvojn. Ili utilas ofte ankaŭ por informi samlandanojn aŭ alilandanojn, ĉar ni devas enkalkuli la fakton ke multaj homoj konas ekzemple la anglan kaj/aŭ francan lingvojn kiel fremdajn lingvojn. Esperantisto povas esti en pozicio informi alilandanon kaj tiam oni bezonas informojn pri la el-Esperantaj tradukoj en lian lingvon. Krome informoj pri el-Esperantaj tradukoj povas esti utilaj pro aliaj argumentoj ol ke ili alirebligas Esperantan literaturon por la leganto aŭ aŭskultanto. Pri kelkaj el-Esperantaj tradukoj la informoj estas tiel difektaj, ke ili estas preskaŭ neutilaj por trovi ilin. Ekzemple, pri iu sveda traduko de Kongresa runo de Kalocsay mi scias nur la aperjaron, 1923, sed nek la tradukinton, nek la titolon de la traduko, nek la literaturan revuon en kiu ĝi aperis. Nu, eĉ por svedo estas verŝajne malpli temporabe lerni Esperanton por povi legi Kongresan ruonon en la originalo ol esplori ĉiujn svedajn literaturajn revuojn de 1923 por trovi ĝian tradukon. La sola utilo de tiu informo estas, ke evidente iu redakcio de sveda literatura revuo trovis sufiĉan meriton en Kongresa runo por ĝin publikigi. Informoj pri el-Esperanta tradukado en iun lingvon, kiu ne estas tiu de la publiko, povas utili por pruvi la valoron de la Esperanta literaturo. Ekzemple la (vera!) fakto, ke de la nederlanda traduko de La infana raso de William Auld nur 280 ekzempleroj estis venditaj post ok jaroj, en si mem ne sonas kiel propagando por la Esperanta literaturo. Sed se oni scias, ke du eldonoj de la itala tradukantologio El la nova ĝardeno/Dal nuovo giardino de Dante Bertolini estas elĉerpitaj, oni devas konkludi ke tiujn malsamajn rezultojn kaŭzis la malsamaj sintenoj al Esperanto de la kulturaj elitoj en la respektivaj landoj.

Ion pri la elekto el la faktoj en ĉi tiu bibliografio por ekzemple informa artikolo mi devas lasi al la juĝpovo de la leganto.

3. LA AMPLEKSO DE LA TEMO KAJ LA KOLEKTADO KAJ ORDIGO DE LA MATERIALO

Mi volas principe listigi ĉiujn publikigitajn tradukojn de Esperantaj literaturaĵoj, ĉar nur publikigaĵoj montras iom da agnosko fare de la ekstera mondo. Mi mem, ekzemple, havas manuskriptan antologion de Esperanta poezio en nederlanda traduko, kiu publikigite okupus libron de 150 ĝis 200 paĝoj.

Por fari bibliografion de la tradukoj de la Esperantaj literaturaĵoj oni devas decidi, kion oni komprenas per literaturo. Mi decidis akcepti en mian bibliografion tradukojn de informaj libroj en la homsciencoj, i.a. La vivo de Zamenhof de Edmond Privat, sed ne de teknikaj kaj natursciencaj, ekz. Fine mi komprenis la radion de Aisberg kaj La vivo de la plantoj de Neergaard, pri kiuj mi ricevis informojn.

En kelkaj kazoj povas esti problemo, ĉu literaturaĵo estas el-Esperanta traduko, nome se aŭtoro prezentas du versiojn de teksto, unu Esperantan kaj unu en alia lingvo (plej ofte sia gepatra). Fama ekzemplo de tio estas Vojaĝo al Kazohinio de Sandor Szathmári, de kiu ekzemple la konsultlibro Esperanto en perspektivo (p. 243) mencias la hungaran version kiel tradukon. Sed lastatempaj esploroj montris, ke Szathmári, kiam li verkis Vojaĝo al Kazohinio (hungarlingve!), ne aŭ nur tre difekte scipovis Esperanton kaj ke do la hungara versio estas la originala.

Pli dubindaj kazoj estas du dulingvaj eldonaĵoj, la finna-Esperanta Lulkanto al tempesto turmentata / Kantolaulu kiusakulla de Reino Eriksson kaj la portugala-Esperanta Sur flugiloj de trobo kaj Esperanto / Nas asas da trova e de Esperanto de Valter Francini. Ilin mi fine akceptis en mian bibliografion. Sed mi konsentas ke bibliografo de la finna respektive portugala poezio povus egalrajte akcepti ilin en sian bibliografion.

Problemon, ĉu Esperanto funkcias kiel fonta aŭ ponta lingvo, prezentas fine Elpafu la sagon de Tibor Sekelj, de kiu aperis kelkaj tradukoj. Sekelj ne registris poemojn en la originalaj lingvoj kaj laŭ ili faris siajn tradukojn, sed redonis en Esperanto ilian enhavon tiel bone kiel li ilin memoris, kaj do restis sufiĉe granda libereco por lia propra formdonado. Se iu tradukus Tutmondan sonoron de Kalocsay en iun nacian lingvon (malrekomendida entrepreno), en tio Esperanto funkcius kiel ponta, ne kiel fonta lingvo, ĉar ĉiuj originaloj de Tutmonda Sonoro aperis prese antaŭ la eklaboro de Kalocsay. Aliflanke, la fratoj Grimm estas konsiderendaj kiel la aŭtoroj, ne la registrintoj de siaj fabeloj, kvankam ili estas bazitaj sur popolfabeloj, ĉar la formdonado estas ilia. La kazo de Tibor Sekelj en Elpafu la sagon similas pli tiun de la fratoj Grimm en Fabeloj ol tiun de Kalocsay en Tutmonda sonoro, kaj Sekelj estas do konsiderenda kiel la aŭtoro, ne la tradukinto, de Elpafu la sagon.

Pritrakti la ordigon de la materialo antaŭ la kolektado povas ŝajni stranga, ĉar - tiel oni pensemus - oni devas havi materialon antaŭ ol oni ĝin povas ordigi. Tamen la ordigon mi pritraktas unue, ĉar ĝin mi povas decidi laŭ kelkaj ĝeneralaj principoj, dum por kolekti la materialon mi uzis multajn metodojn.

La tradukojn mi grupigis unue laŭ traduklingvoj (alfabete vicigitaj), poste laŭ la aŭtoroj de la originaloj (alfabete vicigitaj) kaj poste laŭ la titoloj de la originaloj (alfabete vicigitaj). Tio estas racia ordo, ĉar se oni volas informi certan publikon pri la Esperanta literaturo, oni serĉas unue, kiuj Esperantaj literaturaĵoj estas disponeblaj en lingvoj konataj al ili, kaj due de kiuj aŭtoroj.

Tiu ordigo metas du problemojn:

1) Kiuj estas konsiderendaj kiel malsamaj lingvoj?

2) Kiuj estas konsiderendaj kiel malsamaj aŭtoroj?

1) Tiurilate mi renkontis ordigante la materialon du problemojn: tiun de la dialekto de Como kaj tiun, ĉu la serba kaj kroata lingvoj estas unu lingvo aŭ du.

La demandon pri la dialekto de Como mi solvis rapide. Ĝi estas dialekto. Neniu oficiala instanco ĝin agnoskas, eĉ la komunumo de Como ĝin ne uzas por sciigoj al siaj civitanoj. Do mi kalkulis ĉiujn tradukojn en la Coman dialekton al la italaj tradukoj.

Pli mi dubis pri la serba kaj kroata lingvoj. Laŭ la informoj kiujn mi ricevis, la serba kaj kroata lingvoj estas tre similaj en siaj parolaj formoj. Sed ili estas skribataj per malsamaj alfabetoj, respektive la cirila kaj la latina, kio indikas malsamajn normigajn instancojn, kaj precipe en la dislimigo de proksime parencaj lingvoj estas iom afero de politikaj decidoj, kio estas konsiderata kiel lingvo kaj kio kiel dialekto. Fine tamen, konsultinte s-inon Koster-Burghardt, la docentinon pri la serbokroata lingvo en la Universitato de Amsterdam, ni decidis laŭ ŝia aŭtoritato konsideri la serbokroatan kiel unu lingvon.

El biologia vidpunkto la nombro da Esperantaj verkistoj estas senproblema, krom se inter la tradukitaj verkistoj estus siamaj ĝemeloj, kaj tiu kazo ne prezentis sin en mia materialo. Tamen en unu kazo, tiu de la verkistoparo Dorval-Declerck, ŝajnis al mi konvene trakti ilin kiel unu verkiston, ĉar ili kune verkis nur unu libron troviĝantan en mia bibliografio, kaj neniu el ili verkis krome alian libron aŭ eron troviĝantan tie.

Kolektante la materialon mi unuflanke strebis eble plej grandan kompletecon, sed aliflanke evitis preterproporcian tempelspezon por mi kaj miaj kunlaborantoj. La granda handikapo estas, ke la plej kompleta bibliografio de tradukoj ĝenerale, la Index translationum de Unesko, ne estas ordigita laŭ fontolingvoj kaj registras nur libroformajn tradukojn. Miaj tri ĉefaj metodoj por kolekti materialon estis: esploro de la subĉapitro “Esperanto kiel fontolingvo” de Esperanto en Perspektivo (p. 241-244), la plej kompleta ekzistanta bibliografio tiutema, kiu cetere registras nur libroformajn tradukojn; generalaj informpetoj en la Informa Bulteno de la Esperantlingva Verkista Asocio kaj la revuo Esperanto; kaj specialaj informpetoj al kelkaj homoj sciantaj multon aŭ almenaŭ iom pri certaj temoj.

Por la kompilado mi korespondis kun tre multaj homoj, parte neesperantistoj (ekzemple du kunlaborantoj de la Instituto-Kern de la Universitato de Leiden pri la tradukoj de Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo de Tibor Sekelj en kelkajn hindajn lingvojn). Ilin mi ne povas nomi ĉiujn. Miaj ĉefaj informantoj estis Ulrich Lins, kiu kiel kunaŭtoro de Esperanto en perspektivo disponis multajn informojn pri el-Esperantaj tradukoj; William Auld, pri la tradukoj el lia propra verkaro; Ada Csiszar, la literatura heredinto de Kalocsay, kiu en la manuskripto de Omaĝe al Kalocsay disponigas riĉan dokumenton de tradukoj laŭ la verkoj de Kalocsay (sed kiu bedaŭrinde pro malpermeso de la familio de Kalocsay ne rajtis komuniki al mi informojn pri tio); kaj Erzsebet Sekelj, la vidvino de Tibor Sekelj, pri tradukoj laŭ la verkoj de Tibor Sekelj. Valorajn informojn mi akiris ankaŭ de István Nemere pri la relative multaj tradukoj de liaj romanoj.

Sed mi povis atenti nur tradukojn, pri kiuj mi povis akiri informojn sen preterproporcia tempelspezo. Ĉu ekzemple iu(j) nederlandano(j) publikigis tradukojn de poemoj de Kalocsay en nederlanda literatura revuo en la tridekaj jaroj? (tiun ekzemplon mi elektas, ĉar la fontoj estus por mi kiel nederlandano relative facile alireblaj). Ada Csiszar, kiel jam dirite, ne rajtis informi min pri tio, kaj neniu esperantisto informis min reage al mia informpeto en Esperanto. Sed, ĉar tio koncernas longe pasintan epokon, la eventuala(j) tradukinto(j) povas facile esti mortinta(j). Plenan certecon pri tio mi povus akiri nur esplorante ĉiujn nederlandajn literaturajn revuojn en la tridekaj jaroj. Sed eĉ farante tion (kaj postulante similan laboron de eksterlandaj kunlaborantoj) mi ne akirus plenan kompletecon. Ekzemple, Osmo Buller, nuna durektoro de la Centra Oficejo de UEA, informis min ke la finna traduko de Kongresa runo de Kalocsay, pri kiu mi sciis jam delonge, aperis en la ĵurnalo Uusi Suomi en la semajno de la Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki de la 8-a ĝis la 16-a de aŭgusto 1922. Surbaze de tiuj informoj mia finna kunlaboranto R. Milton fine sukcesis retrovi la tradukon: ĝi aperis la 10an de aŭgusto 1922. Sed traserĉi ĉiujn ĵurnalojn de la mondo dum la tempo kiam Esperanto ekzistas pri el-Esperantaj literaturaj tradukoj, al tio mi neniam sukcesos persvadi reton de kunlaborantoj.

Mi suspektas, ke tiu subraportado koncernas precipe la pli fruajn periodojn, kaj la fragmentojn, ĉar tiurilate pli multaj aŭtoroj kaj tradukintoj estas mortintaj.

4. LISTO DE LA NACILINGVAJ TRADUKOJ DE ESPERANTAJ LITERATURAĴOJ

Aŭtoro de la originalo;	Titolo de la originalo;	Tradukinto; Titolo de la traduko;	Eldonejo, eldon-urbo kaj eldonjaro;

ALBANA LINGVO

Sekelj, Tibor;	Elpafu la sagon (El la buŝa poezio de la mondo);	Kukaj, Rifet;	Shigietë e ngrehur (Poezi gojore botërore);	Rilindja, Priŝtina, Albanio, 1979
Sekelj, Tibor;	Ĉamo rafiki - karavano de amikeco tra Afriko;	Fehimi, Nehar; Bujari, Fadil;	Gjamo rafiki - karavani i misqsis nëpër Afrikë;	Bilindja, Priŝtina, Albanio, 1964
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Jupa, Halil;	Kumeuaua Bir Xhungle;	Bilindja, Priŝtina, Albanio, 1962

ANGLA LINGVO


Auld, William;	Anna II;	MacDonald, Roy;	Anna II, p. 20-21 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Auld, William;	Elegio en malnova tombejo;	Gregor, D.B.;	Elegy in an Old Graveyard, p. 9 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Auld, William;	La infana raso (fragmentoj);	MacDonald, Roy;	The Infant Race (fragmeents);	The Scottish Review, 1980, 19 kaj 20
Auld, William;	La infana raso I;	MacDonald, Roy;	The Infant Race I, p.14-15 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Auld, William;	La infana raso V;	Fettes, Mark;	The Infant Race V, p. 16-17 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Auld, William;	La infana raso XII (fragmento);	Auld, William;	The Child Race XII (fragment), p. 367-370 en;	Margaret Hagler, The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Auld, William;	Julia sur Pandatario;	MacDonald, Roy;	Julia on Pandatario, p. 17-18 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Auld, William;	Kolora nokto;	Auld, William;	Coloured Night;	British Esperantist, januaro 1972
Auld, William;	La ludo;	Fettes, Mark;	The Game, p. 21 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Auld, William;	Novembra spleno;	MacDonald, Roy;	November Blues, p. 20 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Auld, William;	La somero;	Auld, William;	Summer;	British Esperantist, januaro 1972
Auld, William;	Vespero en la urbo;	Auld, William;	Evening in the City;	British Esperantist, januaro 1972
Baghy, Julio;	Kiel Mihok instruis angle;	Allen Smith, H.W.;	How Mihok Taught English, p. 7-15 en;	Short Stories from Esperanto, 1991
Baghy, Julio;	Siberia lulkanto;	Hagler, Margaret;	Siberian Lullaby, p. 346-348 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Bako, Sander;	Tiaj ni estas;	Bako, Sander;	Behold you and me;	Sander Bako, Los Angeles, 1964
Balbin, Julius;	The Bitch of Buchenwald;	Rizzuto, Charlz;	The Bitch of Buchenwald;	Cross-Cultural Communications, Merrick, New York, 1986
Baupierre, Henri;	La malkovro;	Bishop, Brian R.;	Exposure, p. 27-28 en;	Short Stories from Esperanto, 1991
Boulton, Marjorie;	Aglo;	Gregor, Douglas B.;	Eagle, p.23 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Boulton, Marjorie;	Aliĝilo;	Auld, William;	Application, p. 26-27 en ;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Boulton, Marjorie;	Du kariatidoj;	Gregor, Douglas B.;	Two Caryatids, p. 27 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Boulton, Marjorie;	Dum prelego;	Gregor, Douglas B.;	During a Lecture, p. 22-23 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Boulton, Marjorie;	Memnon;	Auld, William;	Memnon, p. 22 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Boulton, Marjorie;	Retro;	Gregor, Douglas B.;	Backward, p. 24-26 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Boulton, Marjorie;	Retro;	Hagler, Margaret;	Retrogression, p. 372-373 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1991
Boulton, Marjorie;	Riĉo;	Gregor, Douglas B.;	Richness, p. 27 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Boulton, Marjorie;	Stranga forto;	Gregor, Douglas B.;	Strange Force, p. 28 en ;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Bourlet, R.;	_;	Forster, Peter G.;	_, p. 91 en;	The Esperanto Movement, 1982
Clarke, Brendon;	La vojaĝo de la Maorioj al Nov-Zelando;	Hagler, Margaret;	The Voyage of the Maori, p. 360-362 en;	The Esperanto Languagee as a Literary Medium, 1970
Deij, L.;	Al la judaj foririntoj;	Auld, William;	To the Jewish Departed, p. 13 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Deij, L.C.;	SAT-himno;	Forster, Peter G.;	SAT Hymn, p. 207-208 en;	The Esperanto Movement, 1982
De Kock, Edwin;	Akvo el Kvin elementoj;	Hagler, Margaret;	Water from Five Elements, p. 375-376 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
De Kock, Edwin;	Atako;	Auld, William;	Attack, p. 32-33 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
De Kock, Edwin;	En la morto lumo;	Auld, William;	Light in Death, p. 34 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
De Kock, Edwin;	Majstroverko;	Auld, William;	Masterpiece, p. 31-32 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
De Kock, Edwin;	Mateo 25:41-45;	Auld, William;	Matthew 25:41-45, p. 33-34 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
De Kock, Edwin;	Reago;	Auld, William;	Reaction, p. 34 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Diversaj aŭtoroj;	;	Forster, Peter G.;	The Esperanto Movement (ne tradukantologio, sed scienca verko kun kelkaj tradukitaj poemoj);	Mouton Publishers, Hago, Parizo, Novjorko, 1982, XIV+413 p.
Diversaj aŭtoroj;	3 Esperantaj kantoj;	Forster, Peter G.;	3 Esperanto songs, p. 292-294 en;	The Esperanto Movement, 1982
Diversaj aŭtoroj;	;	Hagler, Margaret;	The Esperanto Language as a Literary Medium. A Historical Discussion of Esperanto Literature, 1887-1970, and the Stylistic Analysis of Translated and Original Esperanto Poetry;	University Microfilms Limited, Tylers Green High Wycombe, Anglio, 1970
Diversaj aŭtoroj (Jerzy Grum, Julio Baghy, Raymond Schwartz, Sandor Szathmari, Henri Baupierre);	;	J.C. Wells, W. Allen Smith, Brian R. Bishop, Colin H. Hevitt;	Short Stories from Esperanto;	The Esperanto Center, Londono; 1991
Diversaj aŭtoroj (Zamenhof, Miĥalski, Kalocsay, Deij, Auld, Marjorie Boulton, Ragnarsson, De Kock, Goodheir);	;	;	Ten Esperanto Poets in English Translation;	The Esperanto Centre, Londono, 1991
Dorno, V.;	Kia miksaĵo;	Dorno, V.;	_;	Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, Belgio, 144 p.;
Goodall;	Rakontoj de sciuro;	Stay;	?;	The Workers Esperanto Movement, 1921;
Goodheir, Albert;	Fondita sur roko, la filozofio de Spinoza post tri jarcentoj;	Goodheir, Albert;	Founded on a Rock, the Philosophy of Spinoza after Three Centuries;	Kardo, Cartbridge, Britio, 1978
Goodheir, Albert;	Lumo sur dolmeno;	Auld, William;	Light in the Chambered Tomb, p. 38 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Goodheir, Albert;	Lumo sur dolmeno;	Auld, William;	Light on a Chambered Tomb;	Universalist 31, januaro 1991
Goodheir, Albert;	Morto en hospitalo;	Auld, William;	Death in Hospital, p. 40 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Goodheir, Albert;	Odo al Delfoj;	Auld, William;	Ode to Delphi, p. 37 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Goodheir, Albert;	Ŝtonmarkoj de la Bronzepoko;	Auld, William;	Bronze Age Stone Carving, p. 39 en;	Ten Esperanto Poets In English Translation, 1991
Grabowski, Antoni;	Sur unu kordo (Defendo de la rimo);	Hagler, Margaret;	On One String (A Defense of Rhyme), p. 322-325 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Grabowski, Antoni;	Tagiĝo;	Forster, Peter G.;	Daybreak, p. 67-69 en;	The Esperanto Movement, 1982
Grum, Jerzy;	La krucoj de l’ espero;	Wells, J.C.;	Hope and Crosses, p. 3-6 en;	Short Stories from Esperanto, 1991
Hill, Harrison;	_;	Forster, Peter G., ;	_, p. 276 en;	The Esperanto Movement, 1982;
Kalocsay, Kalman;	Ahasvero de amo XI;	Boulton, Marjorie;	Ahasverus of Love, p. 10-11 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kalocsay, Kalman;	Diboĉe;	Hagler, Margaret;	Hung Over, p. 345-346 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Kalocsay, Kalman;	En amara horo (fragmento);	Auld, William;	In a Bitter Hour, p. 8 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kalocsay, Kalman;	En ĉi murdepoko;	Fettes, Mark;	In Time of Murder, p. 6 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kalocsay, Kalman;	En ĉi murdepoko;	Hagler, Margaret;	In These Our Murd’rous Times, p. 342 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Kalocsay, Kalman;	La faŭno, el Tra la ŝtormo;	Hagler, Margaret;	The Faun, from Through the Storm, p. 341 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Kalocsay, Kalman;	Kasandra;	Mackay, Girvan;	Cassandra, p. 11 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kalocsay, Kalman;	Kompato;	Hall, Kathleen;	Compassion, p. 7-8 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kalocsay, Kalman;	Kongresa runo;	Hagler, Margaret;	A Rune to the 1922 World Congress, p. 333-336 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Kalcsay, Kalman;	La mesaĝo de Nazim Hikmet;	Rossetti, Reto;	Nazim Hikmet’s Message, p. 9-10 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kalocsay, Kalman;	Rondelo I;	Hagler, Margaret;	Rondel I, p. 330 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Kalocsay, Kalman;	Sunsubiro;	Hall, Kathleen;	Sunset, p. 6 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kalocsay, Kalman;	Sur la monto Nebo;	Mackay, Girvan;	On the Mount Nebo, p. 11-12 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Kofman, Antoni;	Malpli kaj multpli;	Hagler, Margaret;	Less and Even More, p. 327 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Miĥalski, Eŭgeno;	Ajno;	Anonimulo;	Whatsoever, p. 355-356 en;	Margaret Hagler, The Esperanto Language as a Literary Mediu, 1970
Miĥalski, Eŭgeno;	Ajno (fragmento);	Auld, William;	Soever (fragment), p. 3-5 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Privat, Edmond;	La vivo de Gandhi;	Threlfall Hay, Dorothy;	The Life of Gandhi;	Artlook Books, Street East, 1981, 123 p.
Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	Eliott, Ralph;	The Life of Zamenhof;	George Allen & Unwin Ltd, Londono, 1-a eldono en 1931 (5 eldonoj), 133 p.
Ragnarsson, Baldur;	La celo sen difino;	Auld, William;	The Designation Undefined, p. 29-30 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Ragnarsson, Baldur;	La kondamnitoj;	Auld, William;	The Condemned Men, p. 29 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Sadler, Victor;	El via harodoro;	Auld, William;	_, p. 36 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Sadler, Victor;	Mi (kiam en la kuniklejo);	Auld, William;	I (when in the Rabbit-warren), p. 35 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Sadler, Victor;	Mozaiko;	Auld, William;	Mosaic, p. 36 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Sadler, Victor;	Negranda knabino;	Auld, William;	_, p. 36 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Sadler, Victor;	Pledo;	Auld, William;	Plea, p. 35 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Schulhof, Stanislav;	Francesco Petrarca;	Hagler, Margaret;	Francesco Petrarca, p. 329-330 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Schwartz, Raymond;	Bapto de l’ sonorilo en Mulmont;	Bishop, Brian R.;	The Baptising of the Bell in Mulmont, p. 16-21 en;	Short Stories from Esperanto, 1991
Schwartz, Raymond;	Esperanta eliksiro;	Hagler, Margaret;	The Esperanto Elixir, p. 350-352 en;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Sekelj, Tibor;	Nepalo malfermas la pordojn;	Boulton, Marjorie;	Window on Nepal;	Robart Hale, Londono, 1959
Szathmári, Sandor;	La perfekta civitano;	Hewitt, Colin H.;	The Perfect Citizen, p. 22-26 en;	Short Stories from Esperanto, 1991
Varankin, Vladimir;	Metropoliteno;	Evans, Marta;	Metro;	Stafeto (TK), EEC, 1979
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	La Espero;	Forster, Peter G.;	Hope (The Esperanto Anthem), p. VI en;	The Esperanto Movement, 1982
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Ho mia kor’;	May, Walter;	O Heart, my Heart, p. 1 en;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1991
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Ho, mia kor’;	Boulton, Marjorie;	O, My Heart, p. 316-317 en ;	The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Mia penso;	May, Walter;	My Thought, p. 1-2 en ;	Ten Esperanto Poets in English Translation, 1970
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Pluvo;	Boulton, Marjorie;	Rain, p. 318-319 en;	Margaret Hagler, The Esperanto Language as a Literary Medium, 1970
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Preĝo sub ;a verda standardo;	Forster, Peter G.;	, p. 84-86 en;	The Esperanto Movement, 1982
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	La vojo;	Forster, Peter G.;	The Way, p. 381-383 en;	The Esperanto Movement, 1982

BENGALA LINGVO

Karen, Jiri;	Flugilhava ŝtono (15 poemoj);	Daŝgupto, Probal;	Dxaanaa-maalaa paathor: Yiri Kaarenor (Flugilhava ŝtono: la poemoj de Jiri Karen); p. 145-159;	Jiggasa 12:2
Montagut, Abel;	Poemo de Utnoa (fragmento);	Daŝgupto, Probal;	Odhunaantik elaakaa )La postmoderna regiono), p. 93-116;	Haouwa 49/4, septembro 1993

BULGARA LINGVO

Auld, William;	Geedzoj;	Mitev, Venelin;	S pruzi;	Panorama Esperanto, 1989/3
Auld, William;	Katastrofo;	Mitev, Venelin;	Katastrofa;	Panorama Esperanto, 1989/3
Auld, William;	La perfidita juno;	Mitev, Venelin;	Izgubenata mladost;	Panorama Esperanto, 1989/3
Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	Simeonov, Dimitri;	?;	Sofio, 1932
Ŝtimec, Spomenka;	Alian fojon;	Tlkov, Atanas;	Gleabaĉ put;	Panorama Esperanto, 1990/1

ĈEĤA LINGVO

Nemere, István;	La fermita urbo;	?;	Klaustropolis;	Albatros, Praha, Ĉeĥio, 1991
Schwartz, Raymond;	Nur epitaf ’ atestas;	Lukáš, Miloš;	Už náhrobní jen kámen;	Egar Esperantista, 1950
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Al la fratoj;	Lukáš, Miloš;	Bratrim;	Esperantista 31-1-1948
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	La espero;	Lukáš, Miloš;	Veĉ doufáme;	Esperantista, 31-1-1948
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Ho mia kor’;	Lukáš, Miloš;	Ztiŝ se mi, srdce!;	Esperantista 31-1-1948
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Mia penso;	Lukáš, Miloš;	Moje myŝlenka;	Esperantista 31-1-1948

ĈINA LINGVO

Auld, William ;	Pensoj okaze de la 100-jara jubileo de Esperanto;	Guoshu;	;	La verda spiko, 1989
Baghy, Julio;	Heredaĵo;	Sofio, A.A. (Suo Feichan);	Yichán;	La Verda Librejo, Shanghai, 1930
Baghy, Julio;	Nur homo;	Chung, S.M.;	?;	?
Baghy, Julio;	Printempo en la aŭtuno;	Bakin;	?;	“La juna studento”, 1931
Baghy, Julio;	Viktimoj;	Chung, Ŝ.M.;	?;	1934
Eroŝenko, Vasili;	Fabeloj;	Diversaj homoj;	Aluoxianke tònhuàji;	Shàngwù yìnshù guàn, Shanghai, 1922
Eroŝenko, Vasili;	Rakontoj de velkintaj folioj;	Hujucz / Xia Mianzun;	?;	1922
Eroŝenko, Vasili;	Turo por fali;	Hujucz, F.L.;	Wei-xiánxià ér zào-tà;	La Verda Librejo, Shanghai, 1930
Forge, Jean;	Abismoj;	?;	?;	?
Kalocsay, Kalman;	Ezopa saĝo;	Lu Jianbo;	Yisuo de Zhihui;	?
Kalocsay, Kalman;	Maja idilio;	Shin Chengtai;	?;	“Mondo” (Shie Je), 1990, n-ro 5
Kalocsay, Kalman;	Verdstele;	Shi Chengtai;	Li Lu Ying;	“Mondo”, Shanghai, 1986
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	?;	Beijing, 1958
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	?;	Beijing, 1980
Ŝtimec, Spomenka;	Nesenditaj leteroj el Japanio;	?;	?;	Teknologia Universitato, Harbn
Akita, Uĵaku;	Danco de skeletoj;	Bakin;	?;	Kaiming, Ŝanghai, Ĉinio, 1929

DANA LINGVO

Egerrup, H.L.;	D-ro Dorner;	Egerrup, H.L.;	Dr. Dorner;	?

ESTONA LINGVO

Ribillard, Jean;	Vivo kaj opinioj de Majstro M’saud;	?;	Isand m’saudi olui ja mõhte;	Periedika, Tallinn, 1968

FINNA LINGVO

Argus;	Pro kio?;	Setälä, Aini;	Minkä vuoksi?;	Eldonejo Otava, Helsinki, 1928
Diversaj aŭtoroj;	_;	Törmälä, Penti;	Irtisanottujen istunto;	Mendoservo Hyvinkää, 1993
Eriksson, Reino;	Lulkanto el tempesto turmentata;	Eriksson, Reino;	Kehtolaulu kiusatulle ajalle;	La aŭtoro, 1984. Dulingva eldono; iom dube, ĉu la Esperanta aŭ la finna teksto estas la originala
Forge, Jean ;	Abismoj;	Setälä, Aini;	Kuiluja;	Eldonejo Otava, Helsinki, 1924
Forge, Jean;	Mr. Tot aĉetas mil okulojn;	Setälä, Aini;	?;	?
Kalocsay, Kalman;	Kongresa runo;	Manninen, Otto;	Kongressruno;	Uusi Suomi, 10 aŭgusto 1922, p. 6-7
Konisi, Gaku;	La subtera elizeo;	Virtanen, Pekka;	?;	?
Sayers;	Vojaĝo al la ĉielo;	Mikkela, N.;	Kutsu tähtiin;	Kuva ja Sana, Myllykski, Finnlando, 1951

FRANCA LINGVO

Anonima;	Rozo kaj koro;	Lavenne, Christian;	La rose et le coeur;	Revuo internacia, februaro 1903
Auld, William;	Al urba infano;	Ducrocq, J.;	Á un enfant de la ville;	Oltis, 1984/98
Auld, William;	Mankas krotaloj;	Vatré, Henri;	Les crotales manquent;	Poésie vivante 38, 1968
Auld, William;	Mi volis doni al vi kelke da violoj;	Vatré, Henri;	J’ai voulu vous donner quelques violettes;	Poésie vivante 28, 1968
Baghy, Julio;	Printempo en la aŭtuno;	Marsy, Irène;	?;	Eldonejo Regain, 1961
Deij, Lodewijk Cornelis;	Al la juda foririnto;	Piron, Claude;	Au juif qui s’en est allé;	Poésie vivante, 1964
Diversaj aŭtoroj;	_;	_;	_;	Poésie vivante, junio-julio 1964
Diversaj aŭtoroj;	_;	Vatré, Henri;	_;	Poésie vivante 28, 1968
Dorno, V.;	Kia miksaĵo;	Dorno, V.;	_;	Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, Belgio, 1986, 144 p.
Fernandez, A.;	Senĝenaj dialogoj;	Fernandez, A.;	Dialogues insolites;	Éditions Matigno, Parizo, 1972 aŭ 1973
Hankel, Marie;	Patrino kun infano;	Lavarenne, Christian;	La mère et l’ enfant;	Dieu a les entralles d’ un enfant
Miyamoto, Masao;	Ĉe la fin’ aŭtuna;	Piron, Claude;	L’ autonne s’ achève, p. 8 en;	Poésie vivante 1964
Ossaka, Kenĵi;	Sentitolaj poemoj;	Lavarenne, Christian;	?;	Asistilo 1989/5
Pauli, Evaldo;	Pri dubo kaj certeco;	Jannart, Edgard;	Les sentiers sinueux de la connaissance;	Academia Frasme, Louvain-la-Neuve, Belgio, 1993
Petrul, Sio;	Poemo por arbust’;	Lavarenne, Christian;	?;	Asistilo 1991/8
Poljanski;	Kurioza gnomono;	?;	?;	?
Privat, Edmond;	Ĉu en tombejo;	Lavarenne, Christian;	Laissons les morts enterrés;	Asistilo 1989/2, p. 64-65
Ragnarsson, Baldur;	Mi aŭdas ilin proksimiĝi, el Ŝtupoj sen nomo (mankas unu verslinio);	Vatré, Henri;	Je les attends qui s’ approchent;	Poésie vivante 28, 1968
Sentis;	Blua kardo;	?;	?;	?
Su, Armand;	Aforismoj;	Vatré, Henri;	Aphorismes, choisis;	Poésie vivante 28, 1968
Thorsen, Poul;	Por tomboŝtono aur batalkampo;	Piron, Claude;	Pour une pierre tombale, p. 8 en;	Poésie vivante 1964
Van Dooren, Frans;	Nigra magio;	?;	Magie noire;	?
Zamenhof, Lazaro Ludoviko ;	Preĝo sub la verda standardo;	Lavarenne, Christian;	Prière sous le standard de l’ Espéranto;	Asistilo 1988/1, p. 81-82

GAELA LINGVO

Baghy, Julio;	Ĉe samovaro;	MacAoidh, Garbran;	Ri Taobh an Samobhair;	Gairm 139, 1987
Conterno-Guglielminetti, Clelia;	La krono;	MacAoidh, Garbhan;	Crùn;	Gairm 139, 1987
Goodheir, Albert;	Rubayat;	MacAoidh, Garbhan;	Rubayat;	Gairm 130, 1987
Kalocsay, Kalman;	Kassandra;	MadAoidh, Garbhan;	Kassandra;	Gairm 145, 1988-1989
Kalocsay, Kalman;	Sur la monto Nebo;	MacAoidh, Garbhan;	Air Sliabh Nebo;	Gairm 145, 1988-1989
Kalocsay, Kalman;	Sur la monto Nebo;	MacAoidh, Garbhan;	Air Sliabh Nebo;	Derick Thomson (Ruaraidh-Fòrpa an Gaidhlig/ European Poetry in Gaelic, Gairm Publishers, Glasgow, 1990
Long, Kris;	Fungoj;	MacAoidh, Garbhan;	Fuilg-losgainn;	Gairm 140, 1987
Long, Kris;	Tiro;	MacAoidh, Garbhan;	Slaodh;	Gairm 140, 1987
Maŭra, George E.;	Tri impresoj de maro;	MacAoidh, Garbhan;	Tri beachdhan air Mhuir;	Gairm 139, 1987
Nervi, Mauro;	Poetiko;	MacAoidh, Garbhan;	Bàrdalachd;	Gairm 139, 1987
Tanaka, Sadami;	Haiko;	MacAoidh, Garbhan;	Haikus;	Gairm 139, 1987

GERMANA KAJ POLA LINGVOJ

Pióro, Julia;	_;	Pióro, Jan / Frank, Hinner / Pióro, Julia;	Bild der Welt / Bildo de la mondo / Obraz Swata;	Jan Pióro, Berlin/Varsovio, 1978

GERMANA LINGVO

Baghy, Julio;	Hura;	Mair, Albert;	Hurra für nichts;	Mair, Innsbrück, 1933
Dorno, V.;	Kia miksaĵo;	Dorno, V.;	_;	Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, Belgio, 1986, 144 p.
Forge, Jean;	Mr. Tot aĉetas mil okulojn;	?;	?;	1932
Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	?;	?;	Leipzig, 1923
Ŝulco, Rikardo;	Abismo ? Abyssos;	Ŝulco, Rikardo;	Abismo ? Abyssos;	ECP, Paderborn, Germanio, 1988

GUJARATI

Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	Prakrti nám ácaryo (Mirakloj de la naturo);	Madras, 1958

HEBREA LINGVO

Bulthuis, Hendrik;	?;	?;	?;	?
Bulthuis, Hendrik;	Inferio;	L.K.;	Ben-Parbar-Ha’ Oni;	Simfoni, Tel Aviv, 1991
Kivi, A.;	Sep fratoj;	Zohar, Evan;	?;	?
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la lo de la ĝangalo;	?;	?;	Tel Aviv, 1958

HINDI

Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	Prakrti ke eŝĉarya (miraklo de la naturo);	Madras, 1958

HISPANA LINGVO

 Lopez Lund, Anastasio;	Doktoro Bovoro;	Bonaero, Ergoto de;	Doctor Bovor;	Amigos de Lopez Lund, Buenos Aires, 1985
Lopez Lund, Anastasio;	La infanmanĝanto;	Ayax, Ricardo de;	El Cómenes;	Amigos de Lopez Lund, Buenos Aires, 1977
Sekelj, Tibor;	Nepalo malfermas la pordon;	Ferrari, Santiago;	Nepal abre la puerta;	Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1960
Ullman, Pierre;	Miaj renkontiĝoj kun Jorge Luis Borges;	Ertl, István / Kovacs, Robert;	Mis encontros con Jorge Luis Borges;	Hispanofono, 1986/2

HUNGARA LINGVO

Auld, William;	Ebrio;	Ertl, István;	Részegség;	Opus Nigrum, 1988/1
Auld, William;	Ebrio;	Fejes, Márton;	Részegség;	Opus Nigrum, 1987/1
Auld, William;	La infana raso I;	Jobb=E1gy, Kar=F3ly;	Gyetmek fajzaj;	Nyelv és világ, oktobro 1973
Auld, William;	La infana raso IV;	Ertl, István;	A gyermeti faj IV;	Eyetemi Lapok (hungara universitata gazeto), 1988
Auld, William;	La infana raso IV;	Ertl, István;	A gyermeti faj IV;	Tekintet 1988/2
Auld, William;	La infana raso IX;	Ertl, István;	A gyermeki faj IX;	Tekintet Konsidero, 1989
Auld, William;	La infana raso;	Ertl, István;	A gyermeki faj;	Opus Nigrum 1987
Auld, William;	Mankas krotaloj;	Gargi, Gábor;	Csörgőkigyók ninasenek, p. 102-103 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Auld, William;	Mia amkastelo;	Győrgy, István;	Szerkelmi kastelyon;	Nagyvilag, 1969/9
Auld, William;	La perdita juno;	Jobbágy, Károly;	Az olárult ifjŭság, p. 100-101 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Baghy, Julio;	Ĉe fenestro de vagonaro;	Győrgy, István;	A vonatablaknái, p. 40-41 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Baghy, Julio;	Ivaĉjo;	Utasovy, József;	Ványa, p. 38-39 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Berveling, Gerrit;	Aperaĵo;	Szabo, Imre;	Türnékeny;	Opus Nigrum 1988/3
Berveling, Gerrit;	Postdivorce;	Szabo, Imre;	A válás ejszákája;	Opus Nigrum, 1988/3
Berveling, Gerrit;	La senco de l’ vivo;	Szabo, Imre;	Az élet értelme;	Opus Nigrum, 1988/3
Boulton, Marjorie;	Dormi kun vi;	Molnár, Imre;	Véled aludni, p. 90-91 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Boulton, Marjorie;	La triopa memo;	Molnár, Imre;	A hármas én, p. 88-89 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Conterno-Guglielminetti, Clelia;	La krono;	Fejes, Márton;	Koronám, p. 188-189 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Conterno-Guglielminetti, Clelia;	Vivo kaj morto de Wiederboren;	Gergely, Mihaly;	Wiederboren éleke és hálála, p. 174-189 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Dek, Liven;	La bleko de l’ ŝargù (novelo);	Ertl, István;	A sargu bőgese;	Rakéta 1990/30, 24 julio
De Kock, Edwin;	Al mortsopiranto;	Ertl, István;	Egy halni vágyóhoz;	Opus Nigrum 1987/2
De Kock, Edwin;	Al mortsopiranto;	Szabo, Imre;	Egy öngyilkos-jelölthöz;	Opus Nigrum 1987/2
De Kock, Edwin;	Mateo 25:41-45;	Benczik, Vilmos;	Maté 25:41-45, p. 160-163 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
De Kock, Edwin;	Mava momento;	Utasy, József;	Elátkozott pillanat, p. 164-165 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
De Kock, Edwin;	El: Splitoj de mia menso;	Gergely, Mihály;	A: Gonadolatforgácsok kól, p. 166-173 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
De Kock, Edwin;	Sud-Afriko;	Jobbágy, Karoly;	Dél-Afrika, p. 162-163 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Dinwoodie, John Sharp;	La venkonto;	Tólfalusi, István;	A diadalmas, p. 56-59 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Diversaj aŭtoroj;	_;	Kompilinto: Benczik, Vilmos;	Mi vizitis mian farmon /Utam a világban;	Europa könyvkiado, Budapest, 1987
Dorval, Deck / Declerck, Christian;	Kazinski venas tro malfrue;	Ertl, István;	A gyilkos későn érkezik;	Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1990
Francis, John Islay;	Al malfruaj solenontoj;	Tótfalusi, István;	Az emléke napiónak, p. 130-131 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Francis, John Islay;	Okazos je la deka;	Benczik, Vilmos;	Pontban tízkor, p. 132-137 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Francis, John Islay;	La vidvino Pirsen;	Rados, Peter András;	Özvegy Pearsone, p. 138-139;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Goodheir, Albert;	Pantunoj;	Rákos, Sándor;	Pantunok, p. 260-261 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Kalocsay, Kalman;	Aŭtuno;	Molnar, Imre;	Ösz, p. 32-33 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Karen, Jiri;	_;	Szabo, Imre;	Beszélgetünk anyámmal;	Tekintet 1987/7
Klag, Walter;	Hospitalo sepetaĝa;	Szos, S-ino Lenke;	Hétemeletes kórház;	Gazeto Romania Magyar Szo, 12-10-1991
Kníchal, Oldrich;	La morto de monarkio, 1918;	Utassy, József;	A Monarchia halála, 1918, p. 272-273 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Konisi, Gaku;	La subtera Elizeo;	Benczik, Maria;	A Földatti Paradicsom, p. 206-227 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Leser, Jolanthe;	La limo;	Szabo, Imre;	A határ ;	Tekintek 1989/5
MacGill, Stefan;	Reveno al paco;	Ertl, István;	Visszatérés a hékéhez;	Opus Nigrum 1987/4
Maron, Meva;	Leda;	Ertl, István;	Leda;	Opus Nigrum 1988/1
Miyamoto, Masao;	La lasta te-seanco;	Gergely, Mihály;	Az utolsó tea-szer tartás, p. 234-255 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Mattos, Geraldo;	Finalo 84;	Garai, Gábor;	Finálé 84, p. 256-257 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Mattos, Geraldo;	Finalo 86;	Garai, Gábor;	Finálé 86, p. 258-259 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Maŭra, Georges E.;	Litanie;	Avar, Pál;	Litánia, p. 52-55 en;	Mi vizzitis mian farmon, 1987
Miner, Ken;	Ekssoldatiĝo;	Benczik, Vilmos;	Leszerelés, p. 204-205 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Nervi, Mauro;	Kanto de Jago;	Rákos, Sándor;	Jágo éneke, p. 262-263 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Nervi, Mauro;	Klarigaj piednotoj;	Aradi, Péter;	Lábyegyzetek 1977 hez;	Opus Nigrum 1988/1
Nervi, Mauro;	La nokto;	Ertl, István;	Az ejszaka;	A tó (La lago) 1989/1
Nervi, Mauro;	Post cent jaroj;	Ertl, Kristina;	Szás év mültán;	Opus Nigrum 1988/3
Nervi, Mauro;	Tertremo;	Fejes, Márton;	Földrengés, p. 264-271 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Nervi, Mauro;	Torino;	Ertl, István;	Torin;	Opus Nigrum 1988/1
Piĉ, Karolo;	Almozula kanto;	Molnár, Imre;	Kaldus ének, p. 50-51 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Ragnarsson, Baldur;	Je sunleviĝo, kiam benas dormo;	Fejes, Márton;	Napkeltekor, ha óldó még azálan, p. 128-129 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Ragnarsson, Baldur;	Nerimarkitaj herboj;	Utassy, József;	Észrevétlen füvek, p. 126-129 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Ragnarsson, Baldur;	Ploro;	Utassy, József;	Sirás, p. 122-125 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Rossetti, Cezaro;	Kiu sin enjungas, devas tiri (unua ĉapitro de “Kredu min, sinjorino!”);	Szathmári, Sándor;	Aki hetogta magáy, annak kniznia kell, p. 60-69 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Rossetti, Cezaro;	Kredu min, sinjorino!;	Szathmári, Sándor;	Téfan kivu!;	Magyető, Budapest, 1958
Sadler, Victor;	La mev-gardanto;	Benczik, Vilmos;	A sirály-őr, p. 232-233 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Sadler, Victor;	Pledo;	Rákos, Sándor;	Védőbeszed, p. 228-231 en;	Mi vizitiss mian farmon; 1987
Schwartz, Raymond;	La ĝendarmo deĵoras;	Nemere, István;	A buszgó csendőr, p. 22-31 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Sekelj, Tibor;	Gambo rafiki - Karavano de amikeco tra Afriko;	Geller, Tibor;	Gyambo rafiki - A barátság karavan frikaban;	Torum Könyvkiado, Novi Ssad, Jugoslavio, 1965
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo;	Ertl, István;	Kumevava, az őserdő fia;	Magyar Eszperanto Szövertség, Budapest, 1988
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo;	Vukovics, Géza;	Kumevava, az őserdő fia;	Magyar Szó, Novi Sad, Jugtoslavio, 1987
Sekelj, Tibor;	Mi vizitis mian farmon;	Avar, Pál;	Utam a világban, p. 78-87 en ;	Mi vizitis mian farmon, 19887
Sekelj, Tibor;	Mondo de travivaĵoj;	Zalai, Edvin;	Fifelkor dőlnek a nálmák (tradukita el la serba lingvo);	Gondolat, Budapest, 1981
Szathmári, Sándor;	Perfekta civitano;	Szathmári, Sándor;	Töké letes alattyató, p. 104-121 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Tárkony, Lajos;	Momentfoto;	Jékely, Zoltán;	Pillanat felvétel, p. 44-47 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Tárkony, Lajos;	La transdanubaj montoj;	András, Péter;	A dunántŭ dombok, p. 46-49 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Tárkony, Lajos;	Triopa trista gard’;	András, Péter;	Háram bŭs börtömőr, p. 42-45 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Tavan, Conrad;	Varmas en Romo;	Ertl, István;	Hőség Rómaban;	Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1988
Urbanová, Eli;	En sonĝoo nur;	Avar, Pál;	Almaimban, p. 202-203 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Vaha, Blazio;	Adolesko (fragmento el la romano);	Balázs, Antal Gy.;	Kamaszko;	Tekintet 1989/2
Van Dooren, Frans;	Karinska venis tro malfrue;	Ertl, István;	A gyilkos kéŝcőn érkezio;	Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1990
Vatré, Henri;	La kimra biblio;	Kalocsay, Kálmán;	A walesi biblia, p. 190-201 en ;	Mi vizitis mian farmon, 1987
Zamenhof, Lazaro Ludoviko ;	Ho, mia kor’;	Gergely, Mihály;	Ĥ, én szívem, p. 14 en;	Mi vizitis mian farmon, 1987

ISLANDA LINGVO

Auld, William;	La infana raso XII;	Ragnarsson, Baldur;	?;	Birhngur 1956, 4-a numero
Omelka, F.;	La Alaska Stafeto;	Sigurdsson, Stefan;	Bodlaus Alaska;	Legita en la radio (dato de la radiodisaŭdigo nekonata), poste eldonita Isafoldarprentsmaja, eldonjaro nekonata
Omelka, F.;	Kaptitoj de glaciroko;	Sigurdsson, Stefan;	Flugslyö a jökli;	Legita en la radio, verŝajne en la vintro 1963
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Sigurdsson, Stefan;	Kumeŭaŭa sonur frumsógarns;	Legita en la radio en la somero de 1958

ITALA LINGVO

Aguila, Arnoldo;	Eĉ pri tio;	Cappa, Giulio;	Neanche su quello, p. 255-258;	La lingua fantastica, 1994
Auld, William;	Al urba infano;	Bertolini, Dante;	Al bambino di cità, p. 58-59 en;	El la nova ĝardeno /Dal nuovo giardino, 1979
Auld, William;	El “La arto poetika”;	Bertolini, Dante;	Da “L’ arte poetica”, p. 60-61 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Auld, William;	Ebrio;	Bertolini, Dante;	Sbornia, p. 102-105 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Auld, William;	Familia Rondo;	Cappa, Giulio;	In famiglia, p. 281-284;	La lingua fantastica, 1994
Auld, William;	Japanesko II;	Bertolini, Dante;	_, p. 48-49 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Auld, William;	Morgaŭ matene;	Bertolini, Dante;	_, p. 60-61 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Auld, William;	Neĝo;	Iannacone, Amerigo;	Neve;	Plural revista di poesia e letteratura italianaa e straniera 1987/2
Auld, William;	Simbolo;	Bertolini, Dante;	Simbolo, p. 56-57 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Baghy, Julio;	Aŭtuna medito;	Bertolini, Dante;	Meditazione autunnale, p. 38-39 en ;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Baghy, Julio;	La majstro mortis;	Bertolini, Dante;	Morto il maestro, p. 32-33 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Baghy, Julio;	Patro nia;	Bertolini, Dante;	Padre nostro, p. 110-113 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Baghy, Julio;	Mia patro kaj mi;	Azzi, Giordano;	Me pader e mi;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Baghy, Julio;	Riproĉo;	Bertolini, Dante;	Rimprovero, p. 48-49 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Baghy, Julio;	Siberia lulkanto;	Bertolini, Dante;	Ninna-nanna siberiana, p. 42-47 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Baranyi, Imre;	Tago el mia vivo;	Azzi, Giordano ;	Un dio dela mia vita;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Boulton, Marjorie;	Beethoven surda;	Bertolini, Dante;	Beethoven sordo, p. 84-87 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Boulton, Marjorie;	Ĉe la marbordo;	Bertolini, Dante;	Sulla spiaggia del mare, p. 98-99 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Ĉe la muro de Hadriano;	Bertolini, Dante;	Presso il vallo di Adriano, p. 98-99 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Ĉion vivantan, vivo mem, respekti;	Bertolini, Dante;	_, p. 68-69 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Flor’ de galanto;	Bertolini, Dante;	Fiore tremante, p. 46-47 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Frumatena flugo;	Bertolini, Dante;	Volo di buono mattino, p. 92-93 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Gaston Waringhien;	Bertolini, Dante;	Gaston Waringhien, p. 54-55 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Ĝentila konversacio;	Bertolini, Dante;	Conversazione gentile, p. 106-107 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Inter blindaj infanoj;	Bertolini, Dante;	Fra bambini ciechi, p. 80-82 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Kiel hirundoj;	Bertolini, Dante;	Como rondinelli, p. 90-91 en ;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Malsekur’;	Bertolini, Dante;	Insicurezza, p. 88-89 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Marborda ŝtono;	Bertolini, Dante;	Giottolo in riva al mare, p. 76-79 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Boulton, Marjorie;	Mi kredas;	Bertolini, Dante;	Il mio credo, p. 108-109 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Mi lernas ludi la bekfluton;	Bertolini, dANTE;	Imparo al suonare il flauto dolce, p. 80-83 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Boulton, Marjorie;	Nesto de homotopo;	Bertolini, Dante;	Nido di beccaccia marina, p. 94-97 en;	In quest’ era omicida /En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Primoloj;	Bertolini, Dante;	Primule, p. 106-107 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Studentino;	Bertolini, Dante;	Studentessa, p. 108-109 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Superfluoj;	Bertolini, Dante;	Superflui don, p. 81-85 en ;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Boulton, Marjorie;	Soneto XIII el “Trista tenereco”;	Bertolini, Dante;	Sonnetto XIII da “Malinconica tenerezza”, p. 74-75 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Carlson, Magda;	It recte, nihil timet;	Azzi, Giordano;	It recte, nihil timet. chi va- ia drizz al ga paura de naguti;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Colas, Claudius;	Epizodo de milito;	Bianchini, C.;	?;	1915
Camacho, Jorge;	Adamo kaj la puzlo, En zigurat ebona, Sub la stelaj scintiloj, Tro da nuboj super Hispo, Anstataŭ, ĉase de mi, Senkompate, Tajpoŝino;	Cappa, Giulio;	Adamo, p. 213-222;	La lingua fantastica , 1994
Camacho, Jorge;	;	Cappa, Giulio;	Quattro microracconti, p. 259-264;	La lingua fantastica, 1994
De Kock, Edwin;	Vekite;	Bertolini, Dante;	_, p. 62-63 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 1987
Diversaj aŭtoroj;	_;	Azzi, Giordano;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto;	“Famiglia Comesca”, Como, 1970
Diversaj aŭtoroj;	_;	Bertolini, Dante;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino;	Edizioni Pedrazzini, Locarno, Svislando, 1979 (2a eldono 1985)
Diversaj aŭtoroj;	_;	Bertolini, Dante;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko;	Edizioni Pedrazzini, Locarno, Svislando, 1987, 117 p.
Diversaj aŭtoroj;	;	Cappa. Giulio;	La lingua fantastica;	Keltia Editrice, Aosta, Italio, 1994
Duc Goninaz, Michel;	Se nin disigus;	Bertolini, Dante;	Ci separasse, p. 50-51 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Finta, Csaba;	;	Cappa, Giulio;	Il ladro di raconti, p. 235-244;	La lingua fantastica, 1994
Falkonbriĝ, Grindel;	Doloro;	Azzi, Giordano;	I dispiesè, en;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Francis, John Islay;	Al malfruaj solenontoj de la tago de rememoro, iu novembro;	Bertolini, Dante;	_, p. 70-71 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Frenkel, Roman;	Ankaŭ ...;	Bertolini, Dante;	Anche ..., p. 20-21 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Frenkel, Roman;	Sentitola poemo;	Bertolini, Dante;	Poesia senza titolo, p. 30-31 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Golden, Bernard;	La cenzurita eksperimento;	Cappa, Giulio;	L’ esperimento censurato, p. 31-40;	La lingua fantastica, 1994
Harrison, Harry;	Ni venos, d-ro Zamenhof, ni venos;	Cappa, Giulio;	Arriviamo, dottor Zamenhof, arriviamo!, p. p. 247-254;	La lingua fantastica, 1994
Iannacene, Amerigo;	Eterna metamorfozo;	Iannacene, Amerigo;	Eterna metamorfosi (dulingva eldono);	Ascoli, Piceno, Italio, 1987
Kalocsay, Kalman;	Aŭgusta nokto;	Bertolini, Dante;	Notte d’ agosto, p. 40-41 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Kalocsay, Kalman;	Aŭtuna parko;	Bertolini, Dante;	Parco d’ autunno, p. 36-37 en;	In quest’ era omicida / En ĉi murdepoko, 19887
Kalocsay, Kalman;	Balado fanfaronanta pri la grandaj utiloj de ĉi tiu verko;	Bertolini, Dante;	Balladacirca le grandi presunte utilità di quest’ opera, p. 44-45 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Kalocsay, Kalman;	Edmond Privat;	Bertolini, Dante;	Edmond Privat, p. 32-33 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Kalocsay, Kalman;	En ĉi murdepoko;	Bertolini, Dante;	In quest’ era omicida, p. 28-29 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Kalocsay, Kalman;	En la memorlibro de knabino;	Bertolini, Dante;	Nel libro dei ricordi di una bambina, p. 82-82 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Kalocsay, Kalman;	Infanoj ĉe montrofenestro;	Bertolini, Dante;	Bambini presso una vetrina, p. 34-35 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Kalocsay, Kalman;	Izolo;	Bertolini, Dante;	Isolamento, p. 26-29 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Kalocsay, Kalman;	Konvalo;	Bertolini, Dante;	Mughotto, p. 38-39 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Kalocsay, Kalman;	Malamo;	Bertolini, Dante;	Odio, p. 36-37 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Kalocsay, Kalman;	Protesto;	Bertolini, Dante;	Lo sono tanto stanco, p. 58-59 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Kalocsay, Kalman;	Revo;	Bertolini, Dante;	Sogno, p. 34-35 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Kalocsay, Kalman;	Sur la monto Nebo;	Bertolini, Dante;	Sul Monte Nebo, p. 30-31 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Kofman, Antoni;	Malpli kaj multpli;	Azzi, Giordano;	De men e musée;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Liven Dek;	La bleko de l’ ŝargu;	Cappa, Giulio;	Il verso dello chargŭ, p. 277-280;	La lingua fantastica, 1994
Liven Dek;	:iza;	Cappa, Giulio;	Liza, p. 49-60;	La lingua fantastica, 1994
Mattos, Geraldo;	Ne tiom mi admiras vin, ho Kristo;	Bertolini, Dante;	Io non Tia ammiro tanto, Gesu Cristo, p. 56-57 en ;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Mattos, Geraldo;	Ripozo restas;	Bertolini, Dante;	Lieve si posa, p. 48-49 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Maŭra, G.E.;	Jes, ja, ĉi mondo estas malbona, efemer’;	Bertolini, Dante;	E spesso avvolto il mondo da cupe nubi, p. 48-49 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Maŭra, G.E.;	Maro;	Bertolini, Dante;	Mare, p. 84-85 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Maŭra, G.E.;	Pluvo kaj vent’ kaj nevidataj larmoj;	Bertolini, Dante;	Tornava dalle mie prime riviote, p. 66-67 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Maŭra, G.E.;	Tra l’ kurtendiso;	Bertolini, Dante;	Tra la veletta, p. 46-47 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Montagut, Abel;	Poemo de Utnoa;	Cappa, Giulio;	Matrimonio su Naje, p. 267-276;	La lingua fantastica, 1994
Nemere, István;	La kolektanto;	Cappa. Giulio;	Collezionista, p. 223-234;	La lingua fantastica, 1994
Nemere, István;	;	Cappa, Giulio;	Lo scopo del gioco, p. 27-30;	La lingua fantastica, 1994
Nervi, Mauro;	Al Kalocsay;	Bertolini, Dante;	A Kalocsay, p. 54-55 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Piĉ, Karolo;	Kruda vivrealo;	Azzi, Giordano;	Düra realta dela vita;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Potts, Bertram;	Poezia bukedo;	Bertolini, Dante;	Chiuri anda poetica;	Pedrazzini Edizioni, Locarno, Svislando, 1994
Privat, Edmond;	Aventuroj de pioniro;	Bertolini, Dante;	Avventure d’ un pioniere;	Edizioni Pedrazzini, Locarno, Svislando, 1985, 188 p.
Privat, Edmond;	Ĉu en tombejo?;	Bertolini, Dante;	Al cimitero, p. 100-101 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Privat, Edmond;	Lasta kiso;	Bertolini, Dante;	Ultima basia, p. 22-25 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Privat, Edmond;	Tre dolĉe sur la lago;	Bertolini, Dante;	Dolcissimamente sul lago, p. 86-87 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Ragnarsson, Baldur;	Malvirgigo;	Bertolini, Dante;	Deflorazione, p. 88-89 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1987
Rossetti, Reto;	Balado pri la malfacilo kudri la belon en la nuna malkvieta mondo;	Bertolini, Dante;	Ballata circa l’ impossibilità di coltrare il bello nell’ attuale distratto mondo, p. 64-67 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Rossetti, Reto;	En kafeja fono;	Bertolini, Dante;	In fondo all’ osteria, p. 52-53 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Rossetti, Reto;	Homo;	Bertolini, Dante;	Uomo, p. 62-63 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Rossetti, Reto;	La kreantoj;	Bertolini, Dante;	I creatori, p. 72-73 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Rossetti, Reto;	Pardonpeto;	Bertolini, Dante;	Perdonate, p. 64-65 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Rossetti, Reto;	La stumpaj arboj;	Bertolini, Dante;	Gli albori manchi, p. 66-71 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Ito, Saburo;	Mi dezirus superstiĉon;	Azzi, Giordano;	Credûlun anca saria;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Schwartz, Raymond;	La diversaj aĝoj de la homo;	Bertolini, Dante;	Le diverse età dell’ uomo, p. 52-55 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Schwartz, Raymond;	Honor’ al la homonim-uzaj;	Bertolini, Dante;	Piacchiono agli uomini facezie, p. 50-51 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Schwartz, Raymond;	Jen estis fraŭlin’ en Berlino;	Bertolini, Dante;	Le gaie donnine a Parigi, p. 50-51 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Schwartz, Raymond;	Lirike kaj praktike;	Bertolini, Dante;	Lirico e praticità, p. 50-51 en ;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979
Stilman, Ezra Clark ;	Japaneska kanto;	Azzi, Giordano;	Canto giapunes;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Tárkony, Lajos;	Marto;	Azzi, Giordano;	Marz;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto. 1970
Tárkony, Lajos;	Ni revas inter rozoj, kiuj lulante velkas;	Bertolini, Dante;	Sognare fra lee rose che dondolano al vento, p. 72-73 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Tárkony, Lajos;	Se l’ teran vivon sentas mi ekzilo;	Bertolini, Dante;	Quando la vita - duro e mesto esilio, p. 48-49 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Urban, Stefan;	Striga ululo;	Bertolini, Dante;	Quel gufo che ùlula;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Urbanovà, Eli;	En sonĝo nur;	Azzi, Giordano;	In sògnodumà;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Virtanen, Pekka;	Infero aŭ paradizo;	Cappa, Giulio;	Inferno o paradiso, p. 49-60;	La lingua fantastica, 1994
Wang Chongfang;	Odore floras krizantem’;	Bertolini, Dante;	In fiore serge il crisantemo, p. 50-53 en;	In quest’ era omicida/ En ĉi murdepoko, 1987
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Ho mia kor’;	Azzi, Giordano;	oh cöör, me cöör;	Versioni poetiche in dialetto comesco dall’ Esperanto, 1970
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Ho mia kor’;	Bertolini, Dante;	O cuor cuor, p. 18-19 en;	El la nova ĝardeno / Dal nuovo giardino, 1979

JAPANA LINGVO

Atanasov, Atanas D.;	Rememoroj de esperantisto;	Siraki, Kinoye;	Esuperanteisuto no omode;	Ezaki Seibundô Tôkyô, 1930
Eroŝenko, Vasilij;	Antaŭdiro de la ciganino;	Miyamoto, Masao;	Zipusii-zyo no yogen;	La Movado 268 (1970), p. 4-5
Eroŝenko, Vasilij;	Apud marĉo;	Miyamoto, Masao;	Numa no hotori;	La Movado 264 (1973), p. 9-11 kaj n-ro 265 p. 8-10
Eroŝenko, Vasilij;	Ĉukĉa elegio;	Miyamoto, Masao;	Tyukuti no aika;	La Movado 1970, n-ro 230, p. 5
Eroŝenko, Vasilij;	Fiŝoj malĝojas;	Miyamoto, Masao;	Sakana no kanasimi;	La Movado (Osaka) 1973, n=ro 274, p. 6-9; 1974, n-ro 275, p. 4-5
Eroŝenko, Vasilij;	Kanto antaŭ la tagiĝo;	Akita, Uzyaku;	Yoake mae no uta;	Antologieto kun japanlingvaj originalaĵoj, Sôbunkaku, Tôkyô, 1921
Eroŝenko, Vasilij;	Lando de ĉielarko;	Miyamoto, Masao;	Nizi no kuni;	La Movado (Osaka), 1973, n-ro 266, p. 14-16; n-ro 267, p. 8-12
Eroŝenko, Vasilij;	La lasta ĝemo;	Uzyaku, Akita;	Saigo no tameiti;	Antologieto kun japanlingvaj originalaĵoj, Sôbunkaku, Tôkyô, 1921
Eroŝenko, Vasilij;	Lulkanto;	Miyamoto, Masao;	Yurikago no uta;	La Movado (Osaka), 1973, n-ro 271, p. 8-9
Eroŝenko, Vasilij;	Plena verkaro;	Takasugi, Itiro;	Eroŝenko zensyu;	Misuzu syobô, Tôkyô, 1959, 1961 (inkluzivas ankaŭ verkojn originale verkitajn en la japana lingvo)
Eroŝenko, Vasilij;	Por la homaro;	Hukuoka, Seiiti ;	Zinrui no tame;	Tôkyô kankô-sya, Tôkyô, 1924 (Antologio kun japanlingvaj originaloj)
Eroŝenko, Vasilij;	Rakontoj de Eroŝenko;	Miyamoto, Masao;	Eroŝenko tanpensyú;	Daigakusyorin, Tôkyô, 1970
Eroŝenko, Vasilij;	Rakontoj de velkintaj folioj;	Hukuoka, Seiiti;	?;	Warera (Tôkyô), vol. 6-7, 1924-1925
Eroŝenko, Vasilij;	La tago de l’ monda paciĝo;	Miyamoto, Masao;	Sekai wahei no hi;	La Movado (Osaka) 1972, n-ro 254, p. 4-5; n-ro 255, p. 6-7
Eroŝenko, Vasilij;	Turo por fali;	Miyamoto, Masao;	Otiru tame no tô;	La Movado (Osaka), 1971/1972, n-roj 248-252
Eroŝenko, Vasilij;	Unu paĝeto en mia lerneja vivo;	Masao Miyamoto;	Watasi no gakkô;	Facilaj legaĵoj, Daigakusyorin, Tôkyô, p. 72-109
Forge, Jean;	Mr. Tot aĉetas mil okulojn;	?;	?;	?
Grgurina, Ante;	Ĉe doktoro;	Yasuda, Makoto;	Sinryo-situ oboegaki;	Privata eldono de la tradukinto, 1965
Hasegaawa, Teru;	En Ĉinio batalanta;	Takasugi, Itiro;	Arasi no naka no sasayak;	Sin Hyoron sya, Tôkyô, 1954
Privat, Edmond;	Karlo;	Senga, Ikuo;	Karuro;	Mitutani-Esperanto-Grupo, Mitutani, 1954
Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	Matuzaki, Katumi;	Zamenhof no syôgai;	Japana Esperanto-Instituto, Tôkyô, 1933
Rosbach, Johan Hammond;	La junulino, la ĉapelo kaj mi;	Miyamoto, Masao;	Musume to bôsi, to watasi to;	Facilaj legaĵoj, Daigakusyorin, Tôkyô, 1962
Rossetti, Cezaro;	Kredu min, sinjorino!;	Kawai, Tosiro;	?;	1979
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Takasugi, Itiro;	Kumeŭaŭa: Janguru no syônen;	Fukuikan Syoten, Tôkyô, 1983
Ŝtimec, Spomenka;	Nesenditaj leteroj el Japanio;	Mori, Singo;	Esperanto Kanzyoo ryokoo;	Esperanto-Instituto ĉe Mori Singo, Meinohama-mati, 1991
Ŝtimec, Spomenka;	Postparolo el la rifuĝejo;	Mori, Singo;	?;	Cultural Story of Nishinihon 283, 1992/7

KANNADA

Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	Prakrtiya vinódagalu (Mirakloj de la naturo);	Madras, 1958

LITOVA LINGVO

Benetke, Bořivoj;	Sankta Venceslao, patrono de ĉeĥa nacio;	Jampele, Mari;	Sventas Vaslovas, ĉeku tautos patronas;	Komitato por festoj de miljara jubileo de sta Venceslao, Praha, 1929
Nemere, István;	Febro;	Stražnickas, Laimius;	Karŝtligé;	Alma litera, Vilnius, 1992
Nemere, István;	La fermita urbo;	Ĉelauskas, Petras;	Uždaras miestas;	Alma litera, Vilnius, 1992

MAKEDONA LINGVO

Sekelj, Tibor;	Elpafu la sagon (El la buŝa poezio de la mondo);	Hristova-Jocik, Svetlana;	Na duŝa sarai (Od usmenata poezija na svetot);	Makedonska knjiga, Skopje, 1981
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Arsovski, Tome;	Kumeuaua sin džunglata;	“Koĉo Racin”, Skopje, 1959
MARATHI;	;	;	;
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	Nisargám ci lílá (Ludo de la naturo);	Madras, 1958

NEDERLANDA LINGVO

Auld, William;	Ebrio;	Verloren van Themaat, Willem;	Dronkenschap;	De Tweede Ronde, somero 1981
Auld, William;	Ebrio;	Verloren van Themaat, Willem;	Dronkenschap, p. 184-187 en;	Zeg, luister eens, 1981
Auld, William;	La infana raso III;	Verloren van Themaat, Willem;	Het kinderras III, p. 189-190 en;	Zeg, luister eens, 1981
Auld, William;	La infana raso;	Verloren van Themaat, Willem;	Het kinderras;	Tor, Amsterdam, 1982 (nun aĉetebla ĉe la Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam)
Auld, William;	La Internacia Lingvo kiel Belarta Tradukilo en: Memorlibro pri la Zamenhofjaro, 1960;	Verloren van Themaat, Willem;	De Internationale Taal als een Literair vertalingsmedium;	Komuna Esperanto Gazeto 1971/6, p. 77, 78, 91 kaj 1971/9, p. 109, 110
Auld, William;	Kiel Esperanto influis miajn karakteron kaj karieron;	Roelofs, W.P.;	Hoe Esperanto mijn karakter en carrière heeft beïnvloed;	Fenomeno 1/7-8-9, decembro 1987, p. 17-19
Auld, William;	Nokta flugo;	Verloren van Themaat, Willem;	Vlucht bij nacht, p. 191 en;	Zeg, luister eens, 1981
Auld, William;	Noktaj pensoj;	Verloren van Themaat, Willem;	Nachtgedachten, p. 188 en;	Zeg, luister eens, 1981
Bulthuis, Hendrik;	La vila mano;	Bulthuis, Rico; Laansma, D.A.;	De Taveerne van Piet Rabbel;	J.A. Verhoeve, ’s Gravenhage, 1977
De Kock, Edwin;	Komunikado;	Verloren van Themaat, Willem ;	Communicatie, p. 206 en;	Zeg, luister eens, 1981
De Kock, Edwin;	La konflikto de l’ epokoj (fragmento);	Verloren van Themaat, Willem;	Het conflict der tijdperken (fragment), p. 205 en;	Zeg, luister eens, 1981
De Kock, Edwin;	Pri la estonteco de miaj poemoj;	Verloren van Themaat, Willem;	Over de toekomst van mijn gedichten, p. 204 en;	Zeg, luister eens, 1981
De Kock, Edwin;	Profundoj;	Verloren van Themaat, Willem;	Diepten, p. 202-203 en;	Zeg, luister eens, 1981
Diversaj aŭtoroj;	_;	Verloren van Themaat, Willem (por la Esperantaj poemoj);	Zeg, luister eens. Poëzie in vertaling (Nu, aŭskultu. Poezio en traduko);	Stichting J.H. Leopold, Hilvarenbeek, Nederlando, 1981
Dorval, Deck;	Jaĥto veturas for;	Dorval, Deck;	De dood aan boord;	Sonorilo, Antwerpen, Belgio, 1987
Dorval, Dek;	Urd Hadda murdita;	Van Dooren, Frans;	Urd Hadda werd vermoord;	De Koofschep, Hilversum / Antwerpen, 1993
Eroŝenko, Vasilij;	Unu paĝeto en mia lerneja vivo;	Verloren van Themaat, Willem;	Een episode uit mijn schooltijd, p. 96-105 en;	De Tweede Ronde 4/3, aŭtuno 1983
Kalocsay, Kalman;	Diboĉe;	Verloren van Themaat, Willem;	In feestroes, p. 178-179 en;	Zeg, luister eens, 1981
Kalocsay, Kalman;	Frenezo;	Verloren van Themaat, Willem;	Razernij, p. 10-11 en;	Fenomeno 1/5, junio 1987
Kalocsay, Kalman;	Kongresa runo;	Verloren van Themaat, Willem;	Congresrune, p. 172-177 en;	Zeg, luister eens, 1981
Kalocsay, Kalman;	Sekretaj sonetoj 37;	Verloren van Themaat, Willem;	Geheime sonnetten 37, p. 180 en;	Zeg, luister eens, 1981
Kalocsay, Kalman;	Sekretaj sonetoj 38;	Verloren van Themaat, Willem;	Geheime sonnetten 38, p. 181 en;	Zeg, luister eens, 1981
Kalocsay, Kalman;	Sur la monto Nebo;	Verloren van Themaat, Willem;	Op de berg Nebo, p.8;	BEETS-lustrumkrant, 1993/1
Kennedy, David;	Esperanto - Heredaĵo al la Infanoj de la Mondo en: Memorlibro pri la Zamenhofjaro, 1960;	Mabesoone, P.;	Esperanto een erfenis aan de kinderen van de wereld;	Komuna Esperanto Gazeto 1971/3, p. 25, 26, 39
Miĥalski. Eŭgeno;	Ajno (fragmento);	Verloren van Themaat, Willem;	Wat dan ook, p. 5 en;	BEETS-lustrumkrant, februaro 1994
Nemere, István;	Sur kampo granita (fragmento);	Reinders-Bartels, Nora;	Op een veld van graniet (fragment), p. 16-17 en;	Fenomeno 1/8-9-10, decembro 1987
Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	Belinfante-Ahn;	Tragiek en triomf van Zamenhof, de vredesapostel;	Van Stockum, ’s Gravenhage, 1934
Ragnarsson, Baldur;	Ŝtupoj sen nomo. Dua ŝtupo XI. Ĉielo maras. Ŝtale griza fluo;	Verloren van Themaat, Willem;	Zondvloed, p. 194-195 en;	Zeg, luister eens. Poëzie in vertaling, 1981
Ragnarsson, Baldur;	Ŝtupoj sen nomo. Tria ŝtupo I. Kiam maria kuris tre;	Verloren van Themaat, Willem;	Gabriël en de bloem, p. 196 en;	Zeg, luister eens. Poëzie in vertaling, 1981
Ragnarsson, Baldur;	Ŝtupoj sen nomo. Tria ŝtupo. Mi estas la suno;	Verloren van Themaat, Willem;	De rode zon, p. 197 en;	Zeg, luister eens. Poëzie in vertaling, 1981
Ragnarsson, Baldur;	Ŝtupoj sen nomo. Unua ŝtupo XX. Sur monto kruda kabanaĉo kaŭras;	Verloren van Themaat, Willem;	De filosofie, p. 198-199 en;	Zeg, luister eens. Poëzie in vertaling, 1981
Régulo Pérez, Juan;	“Lando” de libereco, egaleco kaj frateco;	Verloren van Themaat, Willem;	“Land” van vrijheid, gelijkheid en broederschap;	Bevrijding 3/15, 7 novembro 1959, p. 8
Régulo Pérez, Juan;	“Lando” de libereco, egaleco kaj frateco;	Mabesoone, P.;	“Land” van vrijheid, gelijkheid en broederschap;	Komuna Esperanto Gazeto 1971/3, p. 39
Rilleux, Ghislaine;	Zamenhof, bildrakonto;	Van der Heek, Johan;	Esperanto, belevenissen van Zamenhof;	Johan van der Heek, Heerhugowaard, Nederlando, 1991
Sándor Szathmári;	Maŝinmondo;	Witkam, Toon; Machinewereld?;	nepublikita
Ŝtimec, Spomenka;	La enterigo el: Kroata milita taglibro;	Berveling, Gerrit;	De begrafenis, el: Kroatisch Oorlogsdagboek;	De schalm 49/6, aŭgusto 1993, p. 17-20
Urbanová, Eli;	Malvarma edzino;	Verloren van Themaat, Willem;	Koele echtgenote, p. 8 en;	Bulletin van de lange akker 3/2, 1962
Van Dooren, Frans;	La aventuroj de L.R.M. Stulkehof;	?;	?;	Prezentita de la Reĝa Flandra Teatro en Antwerpen
Van Dooren, Frans;	El Bardo;	?;	?;	Prezentita de la Reĝa Flandra Teatro en Antwerpen
Van Dooren, Frans;	Halda mendigis;	?;	?;	Eldonejo De Koogschegen, Eindhoven, Nederlando
Van Dooren, Frans;	Kazinka venis tro malfrue;	Van Dooren, Frans;	Kazinsky komt te laat;	Koofschep, Hilversum / Antwerpen, 1993
Van Dooren, Frans;	?;	Van Dooren, Frans;	Kort verhaal;	1992
Van Dooren, Frans;	Levu la manojn;	?;	?;	Prezentita en Haeiende Theater en Antwerpen unu semajnon en la sezono 1938-1939
Van Dooren, Frans;	La nomo;	?;	?;	Prezentita de la Reĝa Flandra Teatro en Antwerpen
Van Dooren, Frans;	Nigra magio;	?;	Boze geesten;	Koofschep, Hilversum / Antwerpen, 1993
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	La espero;	?;	De hoop;	Bevrijding 3/10, 11 julio 1959, p. 8

NEPALA LINGVO

Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Stresta, Garnvir Margi;	Ĝangal koĥara Kumevava;	Eldonejo Ganvir Mani Sresta, Kathmandu, 1987, 1989

NORVEGA LINGVO

Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	Raimar;	?;	1959

POLA LINGVO

Auld, William;	Anna;	Kwiatkowski, Roman;	Anna;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Auld, William;	La infana raso I;	Kwiatkowski, Roman;	Plemie kolebce, p. 314-317 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Auld, William;	Unu el ni;	Smykalski, Jan;	Jeden z nas;	?
Baur, Arthur;	La fenomeno Svislando;	Usakiewicz, Wojciech;	Szwajcarski fenomen;	Wiedza Powszectna, Warszawa, 1992
Boti, Laszlo;	La konfeso;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Wyznanie;	Nowiny jeleniogorske, 1969/19
Bovet, Pjotr;	?;	?;	Psychoanaliza a wychowanne. Z przemowa i Bujwijda przekiad autor vzowany. Merevka i bepacerni;	Warszawa, 1928
Conterno-Guglielminetti, Clelia;	Avino;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Jak odszukas baba;	Nowiny jeleniogorskie 1968/48
Conterno-Guglielminetti, Clelia;	Vivo kaj morto de Wiederboren;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Zycie i ŝmierĉ Wiederborna;	Nowiny jeleniogorskie 1967/2
De Kock, Edwin;	Vekiĝo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Przebudzemie;	Nowiny Jeleniogorskie 1968/7
Diversaj aŭtoroj;	_;	_;	Literatura na ŝwiecie (Literaturo en la mondo);	1989/8-9, majo
Diversaj aŭtoroj;	La mondo en meditado;	Pióro, Julia;	Swiat zadunie;	Pióro, Jan, Piasto, Pollando
Diversaj aŭtoroj;	_;	Stolarzewiczla, Ludwig;	Literatura kodzi w ciagu jej istnienia. Szkic literaturi i antologia;	Lodz, 1935
Diversaj aŭtoroj;	_;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Opowiadania esperantskie w przekiadzie;	Omultooligo, Jelena Gora, Pollando, 1980 (fotokopiitaj revuaj eltiraĵoj kun rakontoj tradukitaj el Esperanto)
Donascimento, Edson Arqantes;	Mi estas Pele;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Jestem Pele ;	“Wladomŝc”1975 n-ro 39-46, 1976 n-ro 7-11; “Literatura” 1976 n-ro 27, 29
Dorval, Deck;	Kazinski veniss tro malfrue;	Usakiewicz, Wojciech;	Kazinski przychondzie za pozno;	Epoka, Varsovio, 1990, 198 p.
Etli, Kiri;	Statistiko;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Magia statystyki;	Nowiny Jelenogorskie 1968/51-52, 1969/1-2
Feleki, Lazlo;	Futbalmatĉo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Mecz pilki noznej;	Nowiny Jeleniogorskie 1968/51-52, 1969/1-2
Forge, Jean;	Mr. Tot aĉetas mil okulojn;	Powieŝc;	Mr. Tot kupuje 1000 oczul;	Wydawnictwo Wspdczeslkzne, Varsovio, 1933
Gabrielli, Lina;	Kiel bele esti bestoj;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Jak pieknie byĉ zwierze tami;	Vivendo, Eldonejo Plejado, Ascoli Piceno, 1979
Goodheir, Albert;	La armado;	Sawakoyka, Izabela;	Armada, p. 332 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Goodheir, Albert;	Espero;	Kos;	Nadzieja, p. 331 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Goodheir, Albert;	Merlo;	Kos;	Kos na Menhir, p. 330 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Goodheir, Albert;	Movliuto vilaĝa;	Kos;	Wymar t Wies, p. 329 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Goodheir, Albert;	Odoroj;	Usakiewicz, Wojciech;	Zapachy, p. 323 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Goodheir, Albert;	Sigelo;	Sawakoyka, Izabela;	Otkret, p. 332 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Karinthy, Ferdinand;	Mi helpas al mia fileto;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Pomagam swojemu synkowu;	Nowiny Jelenogorskie 1967/12-13
Konisi, Gaku;	Sonĝoramo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Sennorama;	Nowiny Jelenogorskie 1969/14-15, Problemy 1974/8
Konisi, Gaku;	La subtera Elizeo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Podziemne Elizium;	Problemy 1978/5
Lebrun, Victor;	Leo Tolstoj;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Wspomnenie o Lwie Tolstoju;	Wydawnictwo Literaóke, Krakovo, 1985, 158 p.
Lebrun, Victor;	Leo Tolstoj - verkisto, pensulo, reformisto;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Lew Tolstoj - pysarz, mysliciel, reformator;	Wiadomeŝci 1973/15-20
Lebrun, Victor;	Lia dio estas homo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Jego bogiem jet czlowik;	Kraj rad 1978/34-36
Lebrun, Victor;	Unua vizito, Rusa grafino kaj franca lingvo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Pierwsza wizyta Rosyska, brabina i jezyk francuski;	Wspol czeno’c 1971/26
Long, Kris;	_;	Sokalowna, Barbara;	_, p. 339 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Long, Kris;	_;	Long, Kris;	_, p. 338 en;	Literatura na ŝiecie, majo 1989
Long, Kris;	_;	Usakiewicz, Wojciech;	_, p. 334-335 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Long, Kris;	_;	Usakiewicz, Wojciech;	Poczata ballady, p. 336 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Long, Kris;	Al mia stacio;	Usakiewicz, Wojciech;	Samodziel;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Long, Kris;	Horoj;	Usakiewicz, Wojciech;	Czasy, p. 336 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Long, Kris;	_;	Long, Kris;	Czytajac Flannery O’Connor, p. 337 en ;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Nemere, István;	La fermita urbo;	Usakiewicz, Wojciech;	Klaustropolis;	Bielsko-Biala, Kleks, 1991
Nemere, István;	Klaŭstrofobio;	Handzlik, Jerzy;	Zamkniete miasto;	“Kleks”, Bielsko-biela, Pollando, 1991
Nemere, István;	La monto;	?;	?;	Kleks, Bielsko-Biala, 1993
Pinto, Roquete;	La boato;	Tyblewski, Tybuircjusz;	Czolno;	Nowiny Jeleniogorskie, 1968/46
Pióro, Julia;	Swiat w zadumie (plena verkaro kun multaj paralelaj polaj kaj Esperantaj tekstoj);	_;	_;	?
Pióro, Julia;	_;	Pióro, Julia;	Wieczor Swietej Anny Opowiadania;	Eldonejo Czytelnik, Varsovio 1984, 82 p.
Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	Pióro, Jan;	Zycie d-ra Ludwika Zamenhofa, tworcy miedzynarodowe jezyka Esperanto;	1963, 75 p.
Ragnarsson, Baldur;	Akvoj;	Usakiewicz, Wojciech;	Wody, p. 340 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Ragnarsson, Baldur;	Ĉe la inundo;	Usakiewicz, Wojciech;	Na krawedzi, p. 347-350 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Ragnarsson, Baldur;	Glacio;	Usakiewicz, Wojciech;	Lod, p. 341-346 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Rosbach, Johan Hammond;	Li devas morti;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Musi umrzeĉ;	Nowiny Jeleniogorskie 1968/24
Rosbach, Johan Hammond;	Nekonatulino;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Nieznoma z zutobusu;	Nowiny Jelenogorskie 1968/27
Sekelj, Tibor;	Tra la brazila praarbaro;	?;	?;	?
Stanev, Emiban;	Ivan Kondarjev;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Ivan Kondarjev;	Nowiny Jelenogorskie 1968/49
Szathmári, Sándor;	Liriko;	Tyblewski, Tyburcju;	Liryka;	Nowiny Jelenogorskie 1967/11
Szilagyi, Ferenc;	Mistero minora;	?;	?;	?
Tóth, Endre;	Lappar la antikristo;	Usakiewicz, Wojciech;	Lappar antykryst, p. 263-270 en;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Tóth, Endre;	La vojperdinta bierfaristo;	Usakiewicz, Wojciech;	Zagubiony rowerzysla, p. 289-290 en ;	Literatura na ŝwiecie, majo 1989
Trobisch, Walter;	Gefianĉoj el Kameruno;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Narzeczeni z Kamerunu;	Nowiny Jelenogórskie 1968 n-ro 30
Tyblewski, Tyburcjusz;	Abuliulo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Abulik;	Kultura dolnoŝlaska 1981/4
Tyblewski, Tyburcjusz;	El la puto;	Tyblewski, Tyburcjusz;	W studni;	Nowiny Jelenogorskie 1968/1
Tyblewski, Tyburcjusz;	El la valo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	?;	Eldonita helpe de Luiza Marin, Jelena Gora, 1981
Tyblewski, Tyburcjusz;	La fihonestulo;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Motyvy;	Nowiny jelenogorskie 1969/51-52
Tyblewski, Tyburcjusz;	Interpenetrado;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Przemikanie;	Kultura dolnocŝlaska 1988/3
Tyblewski, Tyburcjusz;	?;	Tyblewski, Tyburcjusz;	Palant z wiosami Opowidania;	Jelena Gora, 1983
Vallienne, Henri;	Ĉu li?;	Belmont, Leo;	On czy nie on?;	Nacia biblioteko, Varsovio 1933, 188 p.
Vallienne, Henri;	“Kastelo de Prelono” kaj “Ĉu li?”;	Belmont, Leo;	Dwuzeniec Powiesĉ osnuce na pomysiusiynneoo lekarza francuski d-ra Vallienne;	Nacia biblioteko, Varsovio, 1933
Vallienne, Henri;	?;	Belmont, Leo;	Powrot umar;	Nacia biblioteko, Varsovio, 1969
Van Dooren, Frans;	Kazinski venis tro malfrue;	Usakiewicz, Wojciech;	Kazinski przychodu za polre;	Epoka, 1991
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	_;	Belmont, Leo;	Sonoj Esperantaj. Tradukoj el poemoj polaj kaj alilandaj. Aldonoj: tradukoj polaj el Esperantaj versoj de Ludwig Zamenhof;	Nacia biblioteko, Varsovio 1908, 281 p.

PORTUGALA LINGVO


Auld, William;	Al nekonata belulino en aŭtobuso;	Chaves, Sylla;	A una formosa desconhecida no ônibus;	Por pli bona mondo - Por um mundo melhor
Auld, William;	La infana raso;	Knoedt, Leopold;	A Raça Menina (dulingva);	Fonto, Chapecó, Brazilo, 1993
Berveling, Gerrit;	Venĝo;	Corrêa, Glauco Rodrigues;	Vingança, p. 65-72 en;	Revista da Academia Catarinense de Letras 1990/1991, nº 10
Boulton, Marjorie;	La lernantino;	Knoedt, Leopold;	Estudante;	Tarde, 13-2-1960
Boulton, Marjorie;	La triopa memo;	Chaves, Sylla;	Ego tríplice;	Por pli bona mondo - Por um mundo melhor
Chaves, Sylla;	;	Chaves, Sylla;	Por pli bona mondo - Por um mundo melhor (ne primare literatura libro, entenanta kelkajn literaturajn tradukojn, dulingva;	Instituto pri Dokumentado, Rio de Janeiro, 1970
Conterno-Guglielminetti, Clelia;	Vivo kaj morto de Wiederboren;	Knoedt, Leopoldo;	Vida e morte de Wiederboren;	Jornal da Bahra, 1-11-1960
Francini, Valter;	Sur flugiloj de trobo kaj Esperanto;	Francini, Valter;	Nas asas da trova e do Esperanto (dulingva eldono; iom dube, ĉu la portugala aŭ la Esperanta teksto estas la originala);	La aŭtoro, San-Paulo, Brazilo, 1984
Hohlov, Nikolai;	Chantecler;	Chaves, Sylla;	Chantecler;	Por pli bona mondo - Por um mundo melhor, 1970
Kalocsay, Kalman;	Ezopa Fablo;	Chaves, Sylla;	Fábula de Esopo;	Por pli bona mondo - por um mundo melhor, 1970
Lima, Mariana A.C.;	Himno de la 16a Brazila Kongreso de Esperanto;	Knoedt, Leopoldo;	Hino do 16º Congresso Brasileiro de Esperanto;	Depresaĵo, 1959
Lopez Luna, A.;	Zamenhof, iniciatinto de Esperanto;	Dominges, Carlos;	Zamenhof, iniciador do Esperanto;	Rio de Janeiro, Brazilo, 1959, 174 p.
Luz, Pierre;	Himno de la 18a Brazila Kongreso de Esperanto;	Knoedt, Leopoldo;	Hino do 18º Congresso Brasileiro de Esperanto;	O povo - Fortaleza, Ceará 1-12-1963
Miyamoto, Masao;	Longutao pri enotero;	Chaves, Sylla;	Perfumes de enotera;	Por pli bona mondo - por um mundo melhor, 1970
Miyamoto, Masao;	Pri arto kaj morto;	De Seabra, Manuel;	Da arte e da morte;	Futura, Lisboa, 1973
Matwiejczuk (Matkowski);	La stelo (elprenoj);	Chaves, Sylla;	A estrela (excertos);	Por pli bona mondo - por um mundo melhor, 1970
Privat, Edmond;	La vivo de Zamenhof;	Bonfm;	?;	1960
Rosbach, Johan Hammond;	La junulino, la ĉapelo kaj mi;	Knoedt,    Leopoldo;	A Jovem, o chapéu e eu;	Tarde, 12-3-1960
Schwartz, Raymond;	Tro bona sorto de iu neĝohomo;	Chaves, Sylla;	O homem de neve demasiado humano;	Por pli bona mondo - Por um mundo melhor, 1970
Zamenhof, Lazaro Ludoviko ;	Preĝo sub la verda standardo;	De Mello Souza;	A prece sob o verde estandarte;	?
Zamenhof, Lazaro Ludoviko ;	La vojo;	Chaves, Sylla;	O caminho;	Por pli bona mondo- Por um mundo melhor, 1970

RUMANA LINGVO

Auld, William;	Mankass krotaloj;	Morariu, Eugenia;	Nevroze de alta natura;	Orizont 372, 1975/16
Auld, William;	Mi volis doni al vi kelke da violoj;	Morariu, Eugenia;	Consolare;	Orizont 372, 1975/16
Auld, William;	Neĝo;	Morariu, Eugenia;	Zapada;	Orizont 372, 1975/16
Auld, William;	Paneo;	Morariu, Eugenia;	Pana;	Orizont 372, 1975/16
Auld, William;	Postebrio;	Morariu, Eugenia;	Dupa bebe;	Orizont 372, 1975/16

RUSA LINGVO

Ĉernov, Vladinir;	Sentoj kaj argumentoj. Esperantismaj aforismoj, ŝercoj ktp en Esperanto kaj la rusa lingvo;	Ĉernov, Vladimir;	_;	Hazar, Baku, Rusio, 1988

SERBO-KROATA LINGVO

Auld, William;	Alarmo;	Velebit, Josip;	Uzbuma;	Podravska gruda 3-4 (9-10), 1981
Baghy, Julio;	Kiel Mihok instruis angle;	Tiŝljar, Zlatko;	Kako je Mihok poduĉavago Engleski, p. 5-15 en;	Sve dugine boje, 1988
Boulton, Marjorie;	Interne kaj ekstere;	Borĉiĉ;	Unutra i van, p. 35-39 en;	Sve dugin e boje, 1988
Conterno-Guglielminetti, Clelia;	Vivo kaj morto de Wiederboren;	Lapenna, Emilija;	Život i smrt Wiederborna;	Vjesnik, Zagreb, Kroatio, 22-11-1959
Diversaj aŭtoroj;	_;	Pluraj tradukintoj;	Sve dugine boje (antologio de Esperantaj rakontoj en kroata traduko);	Medunarodni centar za usluge u kulture, Zagreb, Kroatio, 1988, 91 p.
Forge, Jean;	Metempsiĥoza aventuro;	Seleŝ, Zdravko;	Pustolovina prelasko duŝe, p. 16-25 en;	Sve dugine boje, 1988
Glazunov, Vladimir Aleksandroviĉ;	Ho, mia kor’;	Pleadin, Josip;	O moje srce, p. 63-72 en;	Sve dugine boje, 1988
Nemere, István;	Atendante la gastojn;	Raŝiĉ, Nikola;	U oĉekivonju gostiju, p. 84-86;	Sve dugine boje, 1988
Piron, Claude;	Timiga diro;	Raŝiĉ, Nikola;	Stran od odluke, p. 81-83 en;	Sve dugine boje, 1988
Ribillard, Jean;	Vivo kaj opinioj de Majstro M’Saud;	Tiŝljar, Zlatko;	Život i poglediM’Saudovi, p. 47-62;	Sve dugine boje, 1988
Rosbach, Johan Hammond;	La junulino, la ĉapelo kaj mi;	Tiŝljar, Zlatko;	Djevojka, éŝir i ja, p. 30-34;	Sve dugine boje, 1988
Schwartz, Raymond;	Beĉjo;	Tiŝljar, Zlatko;	Beo, p. 26-29 en;	Sve dugine boje, 1988
Sekelj Tibor;	Elpafu la sagon (El la buŝa poezio de la mondo);	Sekelj, Tibor;	Odapni strelu put zvezda (Hsmena poezija drevnih naroda);	Bagdala, Kruĉevac, Jugoslavio, 1986
Sekelj, Tibor;	Ĝambo rafiki - karavano de amikeco tra Afriko;	Sekelj, Tibor;	Karavana prijatelistva;	Epoka, Zagreb, Kroatio, 1965
Sekelj, Tibor;	La kolektanto de ĉielarkoj;	Seleŝ, Zadravka;	Skupljac duga, p. 40-46 en;	Sve dugine boje, 1988
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Sekelj, Tibor;	Kumevava sin nraŝume (ne traduko, sed versio paralela al la Esperanta versio);	Osvit, Subotica, Jugoslavio, 1975
Sekelj, Tibor;	Mi vizitas mian farmon;	Sekelj, Tibor;	Poseĉujem svoju farmu;	Rukovet 1984/5
Sekelj, Tibor;	Mondo de travivaĵoj;	_;	Na tragu doživljaja;	Izdsavaĉko Oreduzeĉe Veselin Masleŝa, Sarajevo, Bosnio, 1976
Sekelj, Tibor;	Nepalo malfermas la pordon;	Sekelj, Antonije;	Nepal otvara vrata;	Izdavaĉko preduzeĉe “Rad”, Beograd, Jugoslavio, 1959
Stojan, Petro;	Deveno kaj vivo de la lingvo Esperanto;	Kleadin, Josip;	Pori jeklo i život jezik Esperanta;	Esperanto-klubo “Ricok”, Ĝurĝevato, Kroatio, 1965
Takaĉ, Željko;	Mensog’ nia ĉiutaga;	Takaĉ, Željko;	Laĉ na svagdasnjo;	Vikond, 31-4-1976
Toth, Endre;	Lappar la Antikristo;	Mrzloĉki, Nevan;	Lappar Antikrist, p. 73-80 en;	Sve dugine boje, 1988

SLOVAKA LINGVO

Umesao, Tadao;	Sepdek-sep ŝlosiloj por la Japana Civilizacio;	Gaŝinca, Eduard;	Budhistictie ké soŝky varujá (Budhismaj statuetoj avertas);	Express 1991/9

SLOVENA LINGVO

Sekelj, Tibor;	Ĝambo rafiki - karavano de amikeco tra Afriko;	Skorlj-Sojar, Tita;	Djambo rafiki - Pot Karavane prijatelstva po Afriki;	Mladinska knjiga, Ljubljana, Slovenio, 1965
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Vidervol, Nina;	Kumeuaua, sin pragozda;	Mladinaska knjiga, Ljubljana, 1957
Sekelj, Tibor;	Nepalo malfermas la pordon;	Grabnar, Boris;	Nepal odpira vrata;	Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960

SVEDA LINGVO

Baghy, Julio;	Nur nature;	?;	?;	Periodaĵa publikigaĵo
Baghy, Julio;	Tri kamaradoj;	?;	?;	Periodaĵa publikigaį
Baghy, Julio;	Unu el la kvar;	?;	?;	Periodaĵa publikigaĵo
Forge, Jean;	Mr. Tot aĉetas mil okulojn;	?;	Mr. Tot köper 1000 par ögen;	Sture Tryckeriet, Stockholm
Kalocsay, Kalman;	Kongresa runo;	?;	?;	1923 (?)
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Nordenstrom, Leif;	Kumeuaua, djungelns son;	Nordenstroms förlag, Boden, Svedio, 1988
Sinha, Lakshmiswan;	Bengalaj fabeloj;	Ahlstrannjol, Gösta;	Bengaliska saga;	Eldona Societo Esperantista, Stockholm, 1930
Ŝtimec, Spomenka;	Nokta vojaĝo al la kastelo Bosa;	Nilsson, Gunnar;	En nattig färd till slottel Bosa;	Elektrikern, 1984/4

TAMIL

Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	Ivarkai vinótekal (Mirakloj de la naturo);	Madras, 1958

TELUGU

Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	Prakrti vintalu (Mirakloj de la naturo);	Madras, 1958

TURKA LINGVO

Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	?;	?;	Ceilan. Istanbul, 1957

UKRAJNA LINGVO

Belonerko, E.;	Blinda modlisto;	Hordienko-Andrianova, Nadija;	Slipyj skulptor;	Ukrajnska kultura 1991/7
Camacho, Jorge;	Kia semo;	Herman, Oleg;	Jake nasinnja;
Eroŝenko, Vasilij;	Stranga kato;	Hordienko-Andrianova, Nadija;	Ĥyreiy kit;	R. Ukrajna, 1989/50
Eroŝenko, Vasilij;	Floro de ĝusteco;	Hordienko-Andrianova, Nadija;	Kvitka spravedlyvosti;	Molodj, Kievo, Ukrajno, 1969
Ĥoĥlov, Nikolai;	Chanteclaire;	;	Ŝantekler;	Ukraina stelo 1991
Nemere, István;	Mato;	Hordienko-Andrianova, Nadija;	Mat;	Nauka i suspilstvo, 1990
Rossetti, Cezaro;	Kredu min, sinjorino!;	Grum, Jerzy;	?;	?
Rossetti, Reto;	La tunelo de Sankta Gotardo;	Hordienko-Andrianova, Nadija;	Tunel sv. Gotarda;	Ukraina stelo 1991
Schwartz, Raymond;	Ĝendarmo deĵoras;	Hordienko-Andrianova, Nadija;	Ĵendarm na ĉerbuvanni;	Perecj 1992/10
Sekelj, Tibor;	Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo;	Pajuk, Viktor;	Kumeŭaŭa, syn ĝungliv;	Veselka, Kiev, Ukrajno, 1989
Sekelj, Tibor;	Rakontoj (Neĝa homo, Trezoro de jukiroj);	Hordienko-Andrianova, Nadija;	Sil-hova ludyna skarly inkiv;	Vsevsit, 1986
Stojanova, K.;	Vanga;	Pajuk, Viktor;	Vanga;	Vilne Ĵyttja, 1990
Zamenhof, Lazaro Ludoviko ;	La Espero;	Pacjurko, Volodynyur;	Nadija;
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Ho, mia kor’;	Pacjurko, Volodynyur;	O sercja spiv;

VJETNAMA LINGVO

Andrianova, Nadja;	Glorkanto al Esperanto;	Dang Dinh Dam;	Ngóu ca Esperanto, p. 28-31 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Auld, William;	Al mia amatino neesperantista;	Dang Dinh Dam;	Gi nguòi yêu chua là nhà quôc tê ngû, p. 58-59 en;	60 Esperanto-poemoj Vjietnamen tradukitaj, 1993
Auld, William;	Ho bele esti juna;	Dang Dinh Dam;	Ôi dep thay tuôi tr, p. 140-141 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Auld, William;	Omaĝe al Gaston Waringhien;	Dang Dinh Dam;	Kính viêng, p. 134-135 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Baghy, Julio;	Amuza poemo;	Dang Dinh Dam;	Tho vui-du lich, p. 34-35 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Baghy, Julio;	Estas mi esperantisto;	Dang Dinh Dam;	Tôi, nhà quôc tê ngû, p. 96-99 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Baghy, Julio;	Marŝo por la infanoj;	Dang Dinh Dam;	Tién buóc vì tuôi tho, p. 54-55 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Baghy, Julio;	Mia reĝlando;	Dang Dinh Dam;	Vuóng quóc tôi, p. 62-65 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Baghy, Julio;	Piramidoj kaj kanaloj;	Dang Dinh Dam;	Kim tŭ tháp và kênh dào, p. 68-69 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Beraru, M.;	En nia lando;	Dang Dinh Dam;	O nuóc tôi, p. 138-139 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Boulton, Marjorie;	Omaĝe al Gaston Waringhie. Adiaŭ;	Dang Dinh Dam;	Tung nhó Gaston Varinghe. Vinh biêt, p. 130-133 en;	50 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Dang Dinh;	Mia pado ankaŭ verda;	Dang Dinh Dam;	Duòng tôi di cûng màu xanh, p. 24-25 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Darázs, Bérci;	Por velki;	Dang Dinh Dam;	Hoa no dê mà tàn, p. 56-57 en ;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Deŝkin, Georgo;	El maraj skizoj;	Dang Dinh Dam;	Tù k¥ hoa biên ca, p. 72-73 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Dimitrova, St.;	Mi ne volas vin demandi;	Dang Dinh Dam;	Em chÛng muôn hi anh, p. 66-67 en;	Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Dinwoodie, T.Ss.;	Al rozpetalo trovita sur la vojo;	Dang Dinh Dam;	Cánh boa hông, p. 154-157 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Diversaj aŭtoroj;	_;	Dang Dinh Dam;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukita;	Eldonejo Mondo, Hanoi, Vjetnamio, j993, 188 p.
Gorov, Ĥristo ;	Mia verda pado;	Dang Dinh Dam;	Gon duòn xanh ca toí, p. 22-23 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Eroŝenko, Vasilij;	Printempo;	Dang Dinh Dam;	Mùaxuân, p. 40-41 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj
Gazda, Vladimir;	Fudamentisto;	Dang Dinh Dam;	Vi suy tôn nêp móng, p. 128-129 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Gazda, Vladimir;	Verda Fenomeno;	Dang Dinh Dam;	Hiên tuon xanh, p. 128-129 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Grabowski, Antoni;	La tagiĝo;	Dang Dinh Dam;	Ngày bùng sáng, 52-53 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Grigorov, Asen;	Forpasis Kalocsay;	Dang Dinh Dam;	Kalôcsay dÛ di ya, p. 108-109 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Ivan, Milan;	Amhistorio en Miniaturoj;	Dang Dinh Dam;	Câu chuyên tình thu nh, p. 116-119 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	La Amo kaj Liber’;	Dang Dinh Dam;	Tinh yêu va do..., p. 20-21 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	Centjara Jubileo de Baghy kaj Kalocsay;	Dang Dinh Ddam;	TrÛm nÛm, p. 120-121 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	Danko;	Dang Dinh Dam;	Cám n, p. 104-105 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	Julio Baghy;	Dang Dinh Dam;	Giuliô Baghi, p. 114-115 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	Kisoj;	Dang Dinh Dam;	Nhûng cái hôn, p. 100-101 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	Pri Kabe;	Dang Dinh Dam;	Vê Ka-bê, p. 152-153 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	La vulpo kaj la vinbero;	Dang Dinh Dam;	Con câo vâ chùm nho, p. 26-27 en;	60 Eesperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Kalocsay, Kalman;	Vulpo kaj leono;	Dang Dinh Dam;	Câo vâ su t, p. 26-27 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Karolczyk, Stanislaw;	Vespere;	Dang Dinh Dam;	Chiêu, p. 76-77 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Mattos, Geraldo;	Zamenhof (okulisto);	Dang Dinh Dam;	Zamênhôp, p. 136-137 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Mazzolini, Alessandra;	Nokta sunhorloĝo;	Dang Dinh Dam;	Dông hô mÛt tròi ban dêm, p. 70-71 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Piĉ, Karolo;	Pri la elparolado;	Dang Dinh Dam;	Vê phát âm Esperanto, p. 126-127 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Privat, Edmond;	Saluto al Zamenhof;	Dang Dinh Dam;	Chào mùng Zzamênhôp, p. 74-75 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Pilev, Nikola;	Renkontiĝo sonĝe (dediĉita al Antoni Grabowski);	Dang Dinh Dam;	GÛp gõ trong mó (tÛng Antoni Grabópxki), p. 86-89 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Rabu. Joelle;	La valso patrina;	Dang Dinh Dam;	Diêu Vanxo Vanx cúa me, p. 80-85 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Trenner, Maria Stanislava;	La rimoj;	Dang Dinh Dam;	Gieo vân, p. 36-37 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Ueyama, Masao;	Al amiko;	Dang Dinh Dam;	Gi ban, p. 102-103 en;	69 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Ueyama, Masao;	Kara kamarado Jui;	Dang Dinh Dam;	Dông chí Jui thân mên, p. 150-151 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Ho, mia kor’;	Dang Dinh Dam;	Oi, trái tim ta!, p. 18-19 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	Mia penso;	Dang Dinh Dam;	Suy nghÏ ca tôi, p. 92-95 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993
Zamenhof, Lazaro Ludoviko;	La vagabondo;	Dang Dinh Dam;	Klang thang, p. 110-113 en;	60 Esperanto-poemoj Vjetnamen tradukitaj, 1993

5. KONKLUDO

Pri la informoj en ĉi tiu bibliografio oni povas fari multajn interesajn statistikajn esplorojn. Kelkajn tiajn esplorojn mi mem jam faris en “Kelkaj statistikaĵoj pri el-Esperantaj literaturaj tradukoj” (Fonto, januaro 1993). La ciferoj en tiu artikolo ne plu estas tute ĝustaj, ĉar al la kartaro sur kiu mi ĝin bazis venis pluraj aldonoj kaj korektoj post la preparo de tiu prelego. Krome, por esti vere valoraj la statistikoj devus esti multe pli kompletaj kaj tiam ili preterkreskus la permesitan amplekson de ĉi tiu jam ampleksa dokumento. Fine, neniu scienca aŭtoro povas antaŭvidi la esplorinteresojn de ĉiuj siaj legontoj. Do mi rezignas ĉi tie la pluan statistikan prilaboron de mia tabelo kaj plusendas la interesitojn al la jam citita artikolo en Fonto.

6. BIBLIOGRAFIO

Alfandari, Arturo (1961). Cours pratique de Neo, Deuxième langue. Dictionnaire français-Neo et Neo-français avec un Guide de Conversation français-anglais-Neo (Praktika kurso de Neo, dua lingvo. Vortaro franca-Neo kaj Neo-franca kun konversacia gvidilo franca-angla-Neo). Éditions Brepols S.A., Bruselo, 1304 p.

Auld, William, red. (1991). Nova Esperanta krestomatio. Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, Nederlando, XI + 509 p.

De Kock, Edwin (1987). La Regula STAFETO kaj la originala Esperanta literaturo. P. 301-313 en: Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo Perez, II, Esperantologio, La Laguna, Hispanio, 790 p.

Gode, Alexander (1975). Un dozena de breve contos (Dekduo da mallongaj rakontoj). Servicio de Libros UMI, Beekbergen, Nederlando, 42 p.

Hagler, Margaret (1970). The Esperanto Language as a Literary Medium. A Historical Discussion of Esperanto Literature, 1887-1970, and a Stylistic Analysis of Translated and Original Poetry. University Microfilms Limited, Tylers Green, Wycombe, Britio, VII + 436 p.

Libroservo de Universala Esperanto-Asocio (1994). Esperanto-katalogo. Libroj kaj aliaj eldonaĵoj. Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, Nederlando, 160 p.

Mickiewicz, Adam (1964). Pan Tadeusz or The Last Foray in Lithuania, translated into English verse by Kenneth Mackenzie (Sinjoro Tadeo aŭ la lasta rabekspedicio en Litovio, tradukita en anglajn versojn de Kenneth Mackenzie). The Polish Cultural Foundation, Londono, XVIII + 291 p.

Ŝulco, Rikardo (1991). Parolas Rikardo Ŝulco. Fonto, marto, p. 13-16

Zamenhof, Lazaro Ludovik, red. (1907, 1-a eldono 1903). Fundamenta krestomatio. Esperantista Centra Eldonejo, Parizo, VII + 463 p.